Anglicky: Changes and trajectories of wetlands in the lowland landscape of the Czech Republic

Zdroj: Skaloš, J., Richter, P. a Keken, Z. 2017. Changes and trajectories of wetlands in the lowland landscape of the Czech Republic. Ecol. Eng. 108: 435–445.

Klíčová slova: "mokřady, využívání půdy, vývoj vegetačního pokryvu, ztráty mokřadů"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.06.064


Mokřady hrají v krajině mnoho významných rolí. Hlavním cílem této studie bylo analyzovat dlouhodobé změny mokřadů v nížinných oblastech České republiky s důrazem na časoprostorové změny v krajině. Využity byly různé informační zdroje. Položili jsme si tyto otázky: (1) Jaké jsou změny mokřadů v prostoru a čase (vyjádřeno počtem a velikostí dlouhodobě existujících, zaniklých a nově vzniklých mokřadů) a jaké jsou trajektorie těchto změn (vyjádřeno kvantifikací a lokalizací kategorií využití půdy (land use), které nahradily zaniklé mokřady a těch, na kterých nové mokřady vznikly?; a (2) Jaké jsou vhodné metody pro stanovení změn mokřadů v krajině? Jako zdroje použité pro sledování změn mokřadů byly využity historické mapy stabilního katastru z roku 1841, současná ortofotomapa (2015), databáze DIBAVOD (Digitální báze vodohospodářských dat), databáze LPIS (Land-Parcel Identification Systém) a katastrální mapa a pro verifikaci údajů bylo provedeno terénní mapování (2015). Hodnoceny byly tři typy mokřadních biotopů: bažiny a močály, podmáčené louky a podmáčená dřevinná vegetace. Pomocí nástrojů GIS (průsečík, symetrický rozdíl) byla provedena prostorová analýza změn mokřadů v prostoru a čase. Výsledky ukázaly, že celková plocha mokřadů se dramaticky snížila z 5762 ha (přes 9,5% území zahrnutého do studie) v letech 1825–1843 na 54 ha (0,9%) v roce 2014. Nejvyšší je podíl zaniklých mokřadů (99,1%), zatímco podíl nově-vzniklých a dlouhodobě existujících mokřadů je nízký a dosahuje podobných hodnot (0,5% a 0,4%). Pro stanovení chyby oproti metodě DIBAVOD byl použit vzorek 10 katastrálních oblastí a zjištěno, že chyba je relativně nízká (0,13%). Výsledky této studie dokumentují základní časoprostorové změny (a jejich trajektorie) mokřadních biotopů na úrovni krajiny v nížinném a mírně kopcovitém území (do nadmořské výšky 400 m) České republiky. Ztráty mokřadů na území České republiky jsou velmi vysoké a jejich hlavní příčinou je intenzifikace zemědělství a přeměna mokřadů na ornou půdu (téměř polovina ztrát všech mokřadů). Jako efektivní pro stanovení ztrát mokřadů se jeví použití databáze DIBAVOD. Výsledky studie významně přispívají k rozvoji metod pro zkoumání časoprostorových změn mokřadů a dalších vybraných biotopů na úrovni krajiny.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz