Anglicky: The potential role of forest management in Swedish scenarios towards climate neutrality by mid century

Zdroj: Cintasa O.,Berndes G.,Hansson J., Poudeld B.CH., Bergh J.,Börjessone P.,Egnellf G., Lundmark T., Nording A. The potential role of forest management in Swedish scenarios towards climate neutrality by mid century. Forest Ecology and management, 383: 73-84.

Klíčová slova: "emise"


Švédská politika v oblasti klimatu se zavázala k úplnému omezení emisí skleníkových plynů (GHG) do poloviny 20. století, společně s tímto závazkem je dalším cílem mít silniční dopravu nezávislou na fosilních palivech do roku 2030, což vyžaduje rozsáhlé změny ve způsobu využití energie. Očekává se, že správa lesů podpoří přístupy příznivé pro ukládání uhlíku a zároveň poskytne biomasu pro různé využití, včetně energetického. V tomto článku se kombinují dva energetické scénáře se čtyřmi scénáři lesů a kvantifikuje se bilance skleníkových plynů spojená s využitím energie pro teplo, elektřinu, silniční dopravu a také s lesním hospodářstvím, jeho výrobou, využíváním a řízení životnosti různých lesních výrobků včetně výrobků pro export. Agregované zůstatky skleníkových plynů jsou vyhodnocovány ve vztahu ke 2 stupňovému cíli a přidělenému švédskému rozpočtu na CO2. Produkce biopaliv v odvětví zemědělství je zvažována, ale není podrobně analyzována. Výsledky naznačují, že švédské lesnictví může významným způsobem přispět dodáním lesních paliv a jiných produktů při zachování nebo zlepšení zásob uhlíku ve vegetaci, půdě a lesních produktech. Cíl neutrality emisí skleníkových plynů v žádném ze scénářů není splněn, bez toho aniž by se odstraňoval oxid uhličití.

Opatření na zvýšení produktivity lesů mohou zvýšit produkci lesních produktů (včetně biopaliv pro export), a také zvýšit ukládání uhlíku. Ta by mohla být ve snaze o splnění daných cílů pomalu objevující se hrozbou.  Švédské odvětví lesnictví může pomoci Švédsku dosáhnout nulových negativních emisí a zabránit tomu, aby "vyčerpal" svůj přidělený rozpočet na emise CO2, a tím zvýšil emisní prostor pro zbytek světa.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz