Anglicky: EKONOMIC ROTATION PERIOD

Zdroj: PULKRAB, Karel; Miroslav, SLOUP; SLOUP, Roman. Ekonomická doba obmýtí. Forestry Journal, 2014, Vol. 60, Issue 4. pp. 223–230

Klíčová slova: "mýtní zralost, mýtní věk, doba obmýtní, mimoprodukční zralost, ekonomická zralost"

Dostupný z: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/forj.2014.60.issue-4/forj-2015-0004/forj-2015-0004.pdf


Článek vznikl díky podpoře projektu NAZV č. QJ1220313 „Diferenciace intenzit a postupů hospodaření ve vztahu k zajištění biodiverzity lesa a ekonomické životaschopnosti lesního hospodářství“ a dále díky projektu Technologické agentury ČR TB010MZP050 „Odvození a praktická aplikace metodiky ke zjišťování ekonomické efektivity nepasečných přírodě bližších způsobů obhospodařování lesů v porovnání s hospodařením pasečným“

            Autoři v článku předkládají kvantifikaci doby obmýtní, která byla stanovená na základě celkového průměrného přírůstu, celkového průměrného přírůstu hodnotového a na základě čistého důchodu lesní výroby (hrubého zisku lesy výroby).

Součástí článku je stručný přehled a definice hospodářsko-úpravnických zralostí: mýtní, kvantitativní, hodnotová, technická, ekonomická, mimoprodukční, kombinovaná.

            V rámci úvah o jednotlivých druzích zralosti (obmýtí) se autoři věnují i požadavkům současné doby na trvale udržitelné hospodaření. V článku je konstatováno, že plnému využití ekonomické doby obmýtní brání zejména požadavek na trvale udržitelné, stanovišti odpovídající hospodaření v lesích, které je definováno (Helsinská konference 1993) jako „Správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnost, regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekologické a sociální funkce, které tím nepoškozují ostatní ekosystémy“. Hospodaření v lesích se převážně zaměřuje na integraci funkce produkční a ekologické. Základní aspekty ekosystému – produkce a ekologická stabilita – vymezují intenzitu lesního hospodářství (stupeň intenzity).

            V závěru článku je na základě přiložených vyhodnocení ve formě tabulek konstatováno, že byla zjištěna značná diference mezi dobou obmýtní, která je v současnosti doporučována a dobou obmýtní, která odpovídá ekonomickému optimu (maximu). Tato diference se zvyšuje od méně kvalitních směrem ke kvalitnějším stanovištím (bonitním stupňům).

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz