Anglicky: Review: Metabolic challenges in lactating dairy cows and their assessment via established and novel indicators in milk

Zdroj: Gross, JJ, Bruckmaier, RM. 2019. Review: Metabolic challenges in lactating dairy cows and their assessment via established and novel indicators in milk. Animal 13, S1, 75-81.

Klíčová slova: "biomarker, mléko, ketóza, metabolický stav"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175173111800349X


Zdraví a metabolický stav dojených krav mají zásadní vliv na užitkovost a kvalitu mléka, které se v průběhu laktace výrazně mění. Typickou situací na počátku laktace do přibližně 6. – 8. týdne je stav, kdy požadavky na energii pro tvorbu mléka a záchovu převyšují množství energie přijaté v krmivu, a zvíře se dostává do tzv. negativní energetické bilance“ (NEB). Tato zvířata jsou charakteristická nízkou hladinou glukózy a zároveň vysokými hladinami neesterifikovaných mastných kyselin (NEFA) a β-hydroxybutyrátu (BHB) v krevní plazmě. Zvýšené hladiny ketolátek v krvi, aniž by zvíře jevilo klinické příznaky ketózy, jsou považovány projev sublinické ketózy, která má negativní vliv na příjem krmiva, snižuje plodnost a užitkovost. Měření hladiny ketolátek v krvi je v dnešní době považováno za „zlatý standard“ při diagnostice metabolických zdravotních problémů, avšak odběr krve je pracný, časově a finančně náročný, může ho provádět pouze veterinář nebo školený pracovník, vyžaduje fixaci zvířete a může být považován za konfliktní z hlediska welfare zvířete. Alternativním způsobem získání informací o zdravotním a metabolickém stavu zvířete jsou rozbory neinvazivně získávaných médií, jako je např. mléko.

Hodnoty složek mléka, zejména tuku a bílkovin, jsou využívány jako šlechtitelské cíle a prostředky pro zpeněžování syrového kravského mléka po mnoho desetiletí. Zavedení infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) v 90. letech minulého století umožnilo rychlé, nedestruktivní a relativně levné stanovení složek mléka, což vedlo k jejímu masovému využití v kontrole mléčné užitkovosti.

Jedním z indikátorů metabolického stavu je podíl tuk : bílkoviny (FPR). V období NEB se obsah tuku zvyšuje, zatímco obsah bílkovin se snižuje. Hodnota FPR nad 1,35 až 1,50 bývá považována jako indikativní pro zvířata trpící energetickým deficitem. Nedostatečný příjem energie a bílkovin v krmivu je indikován nízkým obsahem močoviny současně s nízkým obsahem bílkovin v mléce. Vysoký obsah močoviny při zároveň normálním obsahem bílkovin v mléce jsou pak příznakem nadměrného příjmu hrubého proteinu v dietě. Aktuální metabolický status zvířete charakterizují hladiny některých mléčných mastných kyselin, jejichž obsah se v období počátku laktace a NEB výrazně mění a které lze v současnosti poměrně snadno stanovit pomocí FTIR. Např. koncentrace kyseliny olejové a mononenasycených kyselin v mléce v období NEB výrazně roste.

Mléko má vysoký potenciál jako diagnostické médium, protože je neinvazivně a v pravidelných intervalech získáváno při dojení a jeho analýza je dnes už rutinní záležitostí. Při interpretaci výsledků je však třeba zohlednit vliv plemene a aktuální krmné dávky. Lze však konstatovat, že biomarkery typu mléčný tuk, bílkoviny nebo mastné kyseliny jsou využitelné pro charakteristiku metabolického stavu krav a identifikaci možného rizika výskytu subklinické ketózy.

Zpracoval/a: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., barton.ludek@vuzv.cz