Zdroj: TNV 75 4221 Regulace a retardace odtoku na zemědělských pozemcích odvodněných trubkovou drenáží. MZe ČR, Odvětvová technická norma vodního hospodářství, leden 2004

Klíčová slova: "hladina podzemní vody, dosah vzdutí, regulační objekty"

Dostupný z: www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/ nebo www.technickenormy.cz https://shop.normy.biz/detail/165104


Norma seznamuje s typy opatření pro regulaci a retardaci odtoku vod v podzemní drenážní síti, tj. detailu odvodnění v zemědělsky využívaném povodí. Hlavním cílem regulace je optimalizace vláhového režimu odvodněných půd, zvýšení retenční schopnosti půd a akumulace vody v drénovaném půdním profilu a snížení drenážního odtoku. Dalším cílem je optimalizace funkce a účinnosti stávajících odvodňovacích systémů s ohledem na ochranu přírody, resp. ochranu vodních zdrojů a zajištění ekologické stability území.

Norma obsahuje popis potřebných podkladů pro návrh stavby s regulací (kapitola 5), vysvětluje způsoby regulačních opatření (kap. 6) a shrnuje zásady pro návrh (kap. 7), výstavbu (kap. 8) i pro zajištění provozu (kap. 9). Součástí normy jsou 4 přílohové části (obrazová, tabulková, metodická a doporučující literaturu).

Normu je možné použít jak pro modernizace stávajících jedno-funkčních odvodňovacích systémů na systémy dvoj-funkční, tak pro novou výstavbu. Jsou vyjmenovány potřebné podklady, které umožní kvalifikované rozhodnutí o účelnosti regulace drenážního odtoku a o předpokládaných dosahovaných efektech. Hlavním cílem je využití drenážních systémů pro závlahu plodin drenážním podmokem. Tabulkové přílohy tudíž poskytují informace o optimálních úrovních hladin podzemní vody během vegetačního období pro vybrané typy kultur a orientační hodnoty intenzit kapilárního vzlínání vody pro různé druhy půd.

Pro každý typ opatření jsou jednotně popsány obecné charakteristiky vhodnosti využití řešení, popsány jsou technické způsoby návrhů, vhodné přírodní podmínky (hydrologické, terénní, půdní) a komentovány jsou základní návrhové parametry a obvyklé limity těchto parametrů.

Technická norma je doporučena pro využití v případě posuzování vhodnosti návrhu novostavby nebo modernizace stávající stavby, poskytuje základní výpočtové vztahy pro návrh či posouzení rozchodu drénů, jejich hloubky uložení i hydraulické dimenze.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz