Anglicky: Dietary lactoferrin supplementation to gilts during gestation and lactation improves pig production and immunity

Zdroj: Jahan M, Kracht S, Ho Y, Haque Z, Bhattachatyya BN, Wynn PC, et al. (2017) Dietary lactoferrin supplementation to gilts during gestation and lactation improves pig production and immunity. PLoS ONE12(10): e0185817. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185817

Klíčová slova: "laktoferin, prasničky, selata, mléčnost, porodní hmotnost, velikost vrhu"

Dostupný z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185817


Laktoferin je glykoprotein vázající železo, který má v organismu řadu důležitých funkcí. Vytváří imunitu, zlepšuje vývoj nervů, zdraví a růstovou schopnost. V organismu se vyskytuje v různých mukózních sekretech včetně slz, slin, žluče, moči nebo spermatu. Největší koncentrace je však v kolostru a zralém mléce. U prasnic je koncentrace laktoferinu v kolostru asi 1359 µg/ml a ve zralém mléce asi 408-924 µg/ml. Většina výzkumů se soustředila především na činnost laktoferinu jako modulátoru imunitní funkce. Vliv přídavku laktoferinu na užitkovost prasniček a jejich potomků zatím nebyl potvrzen. Cílem studie bylo prozkoumat vliv doplňku laktoferinu během březosti a laktace na podporu produkce mléka, růstu a vývoje selat, snížení výskytu nedostatečně vyvinutých plodů a mrtvě rozených selat.

Do studie bylo zařazeno šedesát prasniček různých plemenných linií od australské PIC. Prasničky byly inseminovány a náhodně zařazeny do pokusné (30 ks) a kontrolní (30 ks) skupiny. Byly krmeny komerčními krmnými směsmi, které byly doplněny o 1 g laktoferinu denně u pokusné skupiny a 1g kaseinu u kontrolní skupiny. A to od 1. dne po připuštění až do konce laktace (celkem 135 dní). Zabřeznutí bylo kontrolováno 30. den. Prasničky zjištěné jako jalové byly znovu inseminovány. Byl sledován přírůstek živé hmotnosti, celkový počet narozených selat (živě, mrtvě, nedostatečně vyvinuté), hmotnost selat při narození a 19. den po porodu, měřena produkce mléka (1., 3., 7. a 19. den laktace) a koncentrace imunoglobulinů v krevním séru. Výsledky studie ukázaly, že přídavek laktoferinu výrazně zvýšil produkci mléka prasnic v různých časových intervalech (den 1, 3, 7, a 19) a hmotnost jejich selat během prvních 19 dnů života ve srovnání s kontrolní skupinou. Dále měl tendenci zvyšovat procento zabřeznutí, velikost a porodní hmotnost vrhu, počet živě rozených selat a snižovat počet mláďat rozených mrtvých nebo nedostatečně vyvinutých. Výrazně také zvýšila koncentraci sérového imunoglobulinu IgA u prasnic a sérového sekrečního IgA u selat. Přídavek laktoferinu ve výživě prasniček tedy může zlepšit produkci mléka, selat a hladin IgA, a proto hraje důležitou roli v následné užitkovosti jejich potomstva.

Zpracoval/a: Ing. Nicole Lebedová, Česká zemědělská univerzita v Praze, lebedova@af.czu.cz