Anglicky: Impact of feeding of legume-cereal mixture silages on diary cow milk thermostability and quality

Zdroj: Hanuš, O., Němečková, I., Pozdíšek, J., Huňády, I., Klimešová, M., Ponížil, A., Elich, O., Roubal, P., Jedelská R., Kopecký, J. 2018. Impact of feeding of legume-cereal mixture silages on diary cow milk thermostability and quality. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelinae Brunensis., 66, 647- 653.

Klíčová slova: "výživa dojnic, kvalita mléka, termostabilita mléka"

Dostupný z: https://doi.org./10.11118/actaun201866030647


Současné změny klimatu a stoupající ceny koncentrovaných bílkovinových krmiv jsou důvodem pro stoupající produkci a využití luskovinoobilných směsek ve formě siláží v krmných dávkách mléčného skotu. Také je třeba neopomenout zlepšení úrodnosti půdy zařazením těchto směsek do osevních postupů. Tato studie se zabývá zařazením luskovino-obilných směsek ve formě siláží do krmných dávek Českého strakatého skotu a Holštýnského skotu a jejich vlivem na kvalitu mléka. V průběhu tří let bylo sledováno 50 stád mléčného skotu s celkovým počtem 8 928 dojnic, které byly dojené dvakrát denně. V rámci experimentu byly chovy rozděleny do dvou skupin – dojnice krmeny krmnou dávkou obsahující siláž s luskovinoobilných směsek a chovy, kde byla postavena krmná dávka bez této siláže. Z chovů byl odebírán každý měsíc bazénový vzorek mléka pro laboratorní analýzy. Sledován byl obsah tuku, bílkovin, laktóza, celková sušina, tukoprostá sušina, močovina, bod mrznutí mléka, počet somatických buněk, celkový počet mezofilních mikroorganismů, počet koliformních baktérií, termostabilita mléka a rezidua inhibičních látek. V mléku dojnic krmených luskovinoobilnou siláží byly prokázány vyšší hodnoty bílkovin, laktózy, tukoprosté sušiny a celkového počtu mikroorganismů. Nižší byla hodnota bodu mrznutí mléka a obsah močoviny. Vliv na obsah tuku a počet somatických buněk nebyl prokázán. Také byl vysledován prokazatelný vliv této siláže na termostabilitu mléka. Dle výsledků je možné konstatovat, že zařazování luskovinoobilných siláží do krmných dávek mléčného skotu může být považováno za nerizikové a vhodné pro nahrazení časti komponentů krmných dávek.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz