Anglicky: Soil erosion potential of organic versus conventional farming evaluated by USLE modelling of croppingstatistics for agricultural districts in Bavaria

Zdroj: Auerswald K., Kainz M., Fiener P. (2003) Soil erosion potential of organic versus conventional farming evaluated by USLE modelling of croppingstatistics for agricultural districts in Bavaria. Soil Use and Management. 19: 305-311

Klíčová slova: "eroze, osevní postupy, usle, ochrana půdy, validace modelu"

Dostupný z: http://oekolandbau.wzw.tum.de/Lit_lehrst/pdf-Dateien/test.pdf


Článek srovnává ekologické zemědělství (EZ) a konvenční zemědělství (KZ) z hlediska ekologických problémů, tj. zda se tyto dva systémy liší z hlediska náchylnosti k erozi půdy vodou. Pro zohlednění velkou heterogenity v rámci různých zemědělských podniků zvoliti autoři statistické vyhodnocení, které modelovalo erozi pomocí metody USLE ze statistických údajů o osevu pro 2056 okresů v Bavorsku (70 547 km2 přičemž orná půda tvoří přibližně 30 % plochy). Fyzikální podmínky eroze byly stanoveny v mřížce přibližně 5 km2. Pro ověření byla rovněž měřena eroze v 10 sub-povodích na dvou sousedních farmách u ekologického i konvenčního zemědělství po dobu 8 let (287 erozních událostí). V průměru bylo u EZ předpovězeno asi o 15 % méně eroze na orné půdě než v případě KZ, a to zejména s ohledem na větší plochy pozemků s leguminózami, ačkoli EZ zaujímá oblasti, které jsou náchylné k erozi více než KZ. Z ověřovacích údajů lze vyvodit stejný závěr, a to, že eroze může být výrazně snížena pod 1 tunu na ha a rok zejména pomocí nejlepších postupů (Best practices) v rámci obou zemědělských systémů. S uvedeným kontrastuje lpění na osevních postupech podporujících erozi.

Jako dodatečný účinkem EZ se jeví nepřítomnost minerálních dusíkatých hnojiv a syntetických pesticidů, které dosud nebyly kvantifikovány. Pevná kvantifikace tohoto dodatečného účinku však nemusí být možná, a to ani u tohoto souboru údajů, vzhledem k „pouze“ osmiletému období měření, které se týká pouze jedné rotace osevního sledu na ekologické farmě, omezení na jednu farmu a množství chyb s množstvím proměnných. Naměřené ztráty půdy na obou farmách byly mnohem menší než to, co bylo možné očekávat v průměru u všech konvenčních nebo ekologických farem.

Ztráta půdy plošnou a rýhovou erozí (bez eroze orbou) byla o více než dva řády větší než po zavedení nejlepších postupů. Průměrná ztráta půdy byla za 23 let využívání na úrovni 14 t/ha a rok oproti méně než 1 t/ha a rok po změně využití půdy.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz