Anglicky: Managing the drinking water catchment areas: the French agricultural cooperatives feed back

Zdroj: Charrière, S., Aumond, C. (2016) Managing the drinking water catchment areas: the French agricultural cooperatives feed back. Environ Sci Pollut Res 23: 11379. https://doi.org/10.1007/s11356-016-6639-8

Klíčová slova: "zemědělství, družstva, dusičnany, akční plán"

Dostupný z: https://link.springer.com/article/10.1007/s11356-016-6639-8


Kvalita surové vody je ve Francii problematická, mezi nejvýznamnější znečišťující látky patří dusičnany a pesticidy. Tento typ znečištění, ačkoli ne vždy v důsledku zemědělství (příklad povodí Ambleville,  kde je znečištění dusičnany způsobeno odpadními vodami), je do značné míry spojený se zemědělskými postupy.

Zemědělská družstva ve Francii se rozhodla pro postup spolupráce s odběrateli vody s cílem změnit zemědělské postupy tak, aby neměly negativní dopad na jakost vody a životní prostředí. Zemědělská družstva tvoří významnou část francouzské zemědělské krajiny. Společně s dalšími odborníky na zemědělství se podílí na ochraně jakosti surové vody. Využívají se ověřené modely a navrhují taková opatření, která pomohou zemědělcům vyřešit agronomické, environmentální a ekonomické problémy.

Po implementaci Rámcové směrnice o vodách do francouzské legislativy, si vláda stanovila několik cílů, mezi nimiž bylo obnovení kvality surové vody pro 500 povodí do roku 2015.Pro všechna tato povodí byla navržena metodika spočívající ve třech krocích:

  • vymezit hranice jednotlivých povodí
  • zhodnotit a stanovit v nich zemědělské i nezemědělské způsoby hospodaření
  • zavést akční plán.

Návrhy jsou projednávány a vytvářeny společně se zemědělci, družstvy a odborníky na zemědělství, hydrologii a legislativu tak, aby byly splněny cíle environmentální, produkční a sociální. Zapojení všech zúčastněných stran do celého procesu je klíčové.

Z hlediska vyplavování dusičnanů je, kromě způsobu hospodaření, vždy potřeba zhodnotit klimatické a půdní podmínky v daném povodí.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz