Anglicky: Eleven years of crop diversification alters decomposition dynamics of litter mixtures incubated with soil

Zdroj: McDaniel, M. D., A. S. Grandy, L. K. Tiemann, and M. N. Weintraub. 2016. Eleven years of crop diversification alters decomposition dynamics of litter mixtures incubated with soil. Ecosphere 7(8):e01426. 10.1002/ecs2.1426

Klíčová slova: "biodiverzita; osevní postup; dekompozice; aktivita extracelulárních enzymů; posklizňové zbytky; mikrobiální biomasa; mineralizace dusíku; respirace; úrodnost půdy"


Střídání plodin na zemědělské půdě může vést k akumulaci půdního uhlíku (C) a dusíku (N) a k nárůstu biomasy mikroorganismů v půdě. Mechanizmy, jak a proč k tomu dochází, ale zatím nebyly dostatečně prozkoumány a vysvětleny. Jednou z hypotéz je, že k tomu může přispět diverzita posklizňových rostlinných zbytků, které se podílejí na tvorbě půdní organické hmoty. K ověření této hypotézy byl založen pokus, ve kterém byl sledován vliv různých posklizňových zbytků a jejich směsí na rozklad organické hmoty. Testovány byly tři směsi rostlinných zbytků, obsahující 2-4 rostlinné druhy. Ty byly inkubovány po dobu 360 dní spolu s půdou odebranou z pěti různých osevních postupů (monokultura kukuřice, kukuřice-sója, kukuřice-sója-pšenice, kukuřice-sója-pšenice s jetelem lučním, a kukuřice-sója-pšenice s jetelem lučním a žitem). Hodnocena byla zásoba uhlíku a dusíku v půdě a procesy, které vypovídají o koloběhu těchto látek. Měřena byla půdní respirace, anorganický N, mikrobiální biomasa a extracelulární enzymy. Naměřená data ukázala, že na dynamiku půdních procesů ( s výjimkou hodnoty extracelulárních enzymů) měl větší vliv osevní postup (tedy dlouhodobá diverzita) než rozmanitost směsi posklizňových zbytků (krátkodobá diverzita). Osevní postup a jeho diverzita mají tedy vliv na dekompozici čerstvě dodaných posklizňových zbytků, což pravděpodobně souvisí s obsahem dostupného uhlíku a dusíku a biomasou a složením mikrobiálního společenstva.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz