Anglicky: Behaviour and peformance of suckling gilts and their piglets in single housing with diferent fixation times

Zdroj: Wassmuth, R., Biestmann, Ch., Janssen, H. (2017). Behaviour and peformance of suckling gilts and their piglets in single housing with diferent fixation times. Arch. Anim. Breed., 60, 101 – 104.

Klíčová slova: "ustájení prasnic, chování, ztráty selat, odchov selat"

Dostupný z: www.arch-anim-breed.net/60/101/2017/doi:10.5194/aab-60-101-2017


Způsobů ustájení prasnic na porodně je řada. Většina spočívá ve fixaci prasnice, kolem které je prostor pro únik a odpočinek selat. Existují porodní kotce, kde je pohyblivé dno části kotce, kde je fixována prasnice, aby když uléhá, tak byl zamezen do prostoru pod ni přístup selatům, aby je nezalehla. Všechny fixační systémy mají za cíl co nejvíce eliminovat ztráty selat. Nicméně jak se stále více dostává do popředí dodržování optimálních podmínek pro zvířata, tak také v oblasti chovu prasat se zkouší nové přístupy ke způsobům ustájení prasnic na porodně, aby nebyly stresovány použitou technologií a byly po dobu jejich pobytu se selaty dodrženy stále se zpřísňující podmínky welfare.

V případě tohoto článku autoři porovnávali dva způsoby ustájení prasnic – klasický, kdy prasnice se umístili do porodního boxu před porodem a byly v něm zavřeny až do doby odstavu selat. Druhý způsob ustájení spočíval ve fixaci prasnice do 6 dne po porodu, pak byla porodní zábrana odstraněna a prasnice se mohla pohybovat po celém porodním boxu společně se selaty.

Sledovali se životní projevy prasnic, růst selat a jejich ztráty zalehnutím.

Na základě výsledků je možno konstatovat, že novátorský přístup k ustájení kojících prasnic pouze po dobu 6 dní po porodu nezpůsobil výrazné navýšení ztrát selat jejich zalehnutím volně se pohybující prasnicí (1,1 selete u nové technologie, 0,9 selete v klasickém porodním boxu). I když byla v této nové technologii zaznamenána mírně nižší frekvence kojení (28,3 % času z celého dne v porovnání s 29,8 % u fixované prasnice), přesto selata dosahovala průkazně vyšších denních přírůstků v období od 1 týdne stáří (od vypuštění prasnice mezi selata) do sledovaného věku selat 3 týdnů. Na základě etologického pozorování autoři také potvrdili vyšší standardy welfare prasnic, kterým byl po 6 dnech umožněn volný pohyb po kotci.

Takže chovatelé prasat, pokud uvažujete o rekonstrukci porodny, nespoléhejte se na „klasiku“ ale buďte pokrokový a budujte vyspělé technologie, které již dnes přispívají k většímu komfortu zvířat, protože k tomu časem budete stejně donuceni legislativním příkazem.     

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz