Anglicky: Impacts of conservation agriculture and herbicides on weeds, nematodes, herbicide residue and productivity in direct-seeded rice

Zdroj: Baghel, J. K a kol. 2020 Impacts of conservation agriculture and herbicides on weeds, nematodes, herbicide residue and productivity in direct-seeded rice. SOIL & TILLAGE RESEARCH. DOI: 10.1016/j.still.2020.104634.

Klíčová slova: "osevní postupy; rezidua; herbicidy; parazitické nematody "

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016719871931164X


V Indii je poměrně vysoce zastoupeno konvenční zemědělství s vyšším zastoupením jak ruční práce, tak i používání pesticidů. Vysoce jsou zastoupeny insekticidy a též herbicidy a rodenticidy. Mezi vysoce zastoupené plodiny patří především rýže pěstovaná na velkých plochách, ale především na plochách malých, které obdělávají drobní zemědělci úzce spjatí s půdou. S tím souvisí i problematika reziduí pesticidů v produkci a především negativní dopad na životní prostředí. Z tohoto pohledu stoupají požadavky i na alternativní regulaci škodlivých organizmů. Vysazovaná rýže, po níž následuje konvenční systém pšenice v Indii, je nejvýhodnější plodinový systém, který slouží jako zdroj potravinové bezpečnosti Indie. Jeho udržitelnost je však ohrožena degradací / nedostatkem zdrojů (půda, voda, palivo / energie, práce), nízkou účinností využívání vstupů, odolností nových plevelů / škůdců atd. Nová metoda pěstování rýže může šetřit zdroje, zlepšovat půdní podmínky, snižovat emise skleníkových plynů a zvrátit klesající trendy výnosů. Výnosy jsou však do značné míry ovlivněny konkurencí plevelů a škůdci. Experiment byl proto proveden za účelem vyhodnocení dopadů pěstování novou metodou bez konvenčního zemědělství, doplněného o opatření proti škodlivým organizmům. Nová metoda pěstování rýže prokázala, že je nutností používání herbicidních přípravků. Bez herbicidů byl pozorován nárůst zaplevelení o 80 %.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz