Anglicky: Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of the European Uion assessment and its differences with IARC

Zdroj: Tarazona, J. V., Court-Marques, D., Tiramani, M., Reich, H., Pfeil, R., Istace F., Crivellente, F. 2017. Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of the European Union assessment and its differences with IARC. Archives of Toxicology 91, (8): 2723–2743.

Klíčová slova: "glyfosát, toxicita, karcinogenita, iarc, efsa, veřejné zdraví, rizika pro spotřebitele"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5515989/


Glyfosát je celosvětově nejpoužívanějším herbicidem. Jedná se o širokospektrální herbicid, jehož spotřeba v zemědělství výrazně vzrostla po zavedení geneticky modifikovaných (GM) odrůd s tolerancí k herbicidům. Poté, co byl glyfosát v roce 1974 zaveden, všechna posuzování pro registrační účely prokázala nízkou úroveň nebezpečnosti pro savce, nicméně Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) došla v březnu 2015 k závěru, že je pravděpodobně karcinogenní. Závěry IARC nebyly potvrzeny s využitím dodatečných důkazů ani hodnocením EU, ani současným společným hodnocením WHO/FAO. Glyfosát není prvním rozporem mezi hodnocením IARC a posuzováním pro registrační účely, ale dostalo se mu větší pozornosti. V review jsou prezentovány vědecké základy posuzování vlivu glyfosátu na zdraví prováděného v rámci procesu obnovení jeho registrace v EU a vysvětleny rozdíly při hodnocení karcinogenity provedeném IARC. Použití rozdílných datových souborů, především dlouhodobé toxicity/karcinogenity pro hlodavce, může částečně vysvětlit rozdílné pohledy, ale byly nalezeny metodologické rozdíly v hodnocení dostupných důkazů. Hodnocení EU neshledalo nebezpečí karcinogenity, revidovalo toxikologický profil s navržením nových toxikologických referenčních hodnot a provedlo hodnocení rizika pro některá reprezentativní použití. Dvě doplňující se hodnocení expozice, biomonitoring v lidské populaci a monitoring reziduí v potravě dokládají, že dosažené úrovně expozice jsou pod referenčními hodnotami a nezakládají důvod k obavám veřejnosti.

Zpracoval/a: Ing. Josef Soukup, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, soukup@af.czu.cz