Anglicky: Dynamics of functional effect of forest stands within ecosystem services problematics

Zdroj: Vyskot, I., Schneider, J., Kozumplíková, A. 2016. Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb. Zprávy lesnického výzkumu, 61(2), 81-89. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "ekosystémové služby, funkce lesů, funkční účinky, horské lesy, smrkové a bukové porosty"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/438.pdf


Autoři se dlouhou dobu věnují oceňování a hodnocení ekosystémových služeb. Největší složitostí celé problematiky je, jak věci složité sestavit do zvládnutelných sad dobře definované metriky a determinace co a jak měřit. V současné době jsou největší slabinou požadavky ekonomů na jednoznačnou vazbu hodnocení na přínosy a koncové služby pro společnost a dále nejednotnost v měřítku a detailu stanovení jednotlivých služeb. Autoři v článku stanovují a prezentují možnosti modelování časového vývoje funkčních účinků (reálných funkčních efektů) vybraných lesních porostů v různých věkových stupních a shodného stanoviště na území lesů Plešný a Stožec (NP Šumava). Reálný funkční efekt představuje podle metody „Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky“ (Vyskot et al. 2003) aktuální funkční účinnost lesního ekosystému vyplývající z jeho aktuálního stavu. V procentuálních hodnotách vyjadřuje míru produkované funkce vzhledem ke kvantifikovaným potenciálním schopnostem (determinovanému reálnému potenciálu, klasifikovanému hodnotovými stupni Fv: 0 – funkčně nevhodný, 1 – velmi nízký, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – vysoký, 5 – velmi vysoký, 6 – mimořádný). Hodnocení funkčních účinků lesních porostů (reálné efekty funkcí lesa) je podstatnou součástí problematiky kvantifikace a evaluace ekosystémových služeb lesů. Na lokalitách NP Šumava v různých věkových stupních autoři prezentují dynamiky vývoje reálných efektů celospolečenských funkcí lesa. Reálné efekty jednotlivých funkcí lesů jsou kvantifikovány na základě funkčně redukčních kritériích (věku, zakmenění, zdravotního stavu). Jsou představeny dva způsoby vyjádření REfl. První, kde reálný efekt dané funkce lesa může nabývat hodnot 0-6. Druhým způsobem je procentuální vyjádření aktuální funkční efektivity (REfl), které prezentuje, do jaké míry lesní porosty aktuálně naplňují své potenciální schopnosti. Pro lesohospodářské praktiky autoři doporučují využívat obou typů vyjádření reálného efektu funkcí lesů. Trend vývoje reálných efektů vyjádřených jako redukovaný potenciál v absolutních hodnotách 0–6 v závislosti na věku porostů informuje o tom, jak se v čase reálný efekt funkcí lesních porostů vyvíjí. Aktuální naplňování funkčních schopností udává druhý způsob, tedy procentuální vyjádření reálných efektů (% RPfl) k potenciálu jednotlivých funkcí. Znalost vývoje i aktuálního stavu funkční účinnosti (REfl) je důležitá pro cílený management lesů (sociálně-rekreační a zdravotně-hygienickou funkci v příměstských či lázeňských lesích, ekologicko-stabilizační a edafickou-půdoochrannou funkci v ochranných lesích, hydricko-vodohospodářskou funkci v PHO apod.). Představená metoda je vhodná pro posuzování dopadů společenských aktivit na funkční účinky lesních porostů s možností finančního vyjádření ekologické i produkční újmy.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz