Anglicky: An influence of birth weight of piglets on feeding quality and carcass value

Zdroj: Sládek, L., Mikule, V. An influence of birth weight of piglets on feeding quality and carcass value. Research in pig breeding = Výzkum v chovu prasat. 2017. sv. 11, č. 2, s. 16-21. ISSN 1802-7547.

Klíčová slova: "porodní hmotnost selat, výkrm, jatečná hodnota"

Dostupný z: http://www.respigbreed.cz/2017/2/4.pdf


Hmotnost narozených mláďat velmi úzce souvisí s jejich schopností úspěšně zvládnout období odchovu a je také důležitým předpokladem k vysoké růstové schopnosti. Autoři se v tomto příspěvku zaměřili na porovnávání růstové schopnosti a kvality jatečných prasat v závislosti na porodní hmotnosti selat. Experiment prováděli v provozních podmínkách zemědělského podniku, kde k výkrmu využívají hybridní kombinaci Bílého ušlechtilého prasete x Českého landrase x Duroka. Vyhodnocována byla selata s porodní hmotností nižší jak 1 kg, 1,1 – 1,2 kg, 1,3 – 1,5 kg, 1,6 – 1,8 kg a skupina nad 1,8 kg. Autoři prokázali nižší porodní hmotnost u prasniček, v porovnání s kanečky. Nízká porodní hmotnost selat se negativně odrazila při vážení v době odstavu, kde byl více jak 2 kg rozdíl mezi skupinou selat vážících při porodu pod 1 kg a selaty o hmotnosti nad 1,8 kg. Rozdíl mezi hmotnostmi se směrem k době porážky prohluboval až k 10 kg (jatečná prasata s porodní hmotností pod 1,2 kg dosahovala hmotnosti 106 – 107 kg, zatímco prasata s porodní hmotností vyšší jak 1,6 kg vážila při porážce více jak 114, respektive 116 kg. Autoři prokázali rozdíly nejen v růstové intenzitě a porážkové hmotnosti, ale uvádějí u jatečných prasata, která v době porodu vážila více jak 1,3 kg podíl libové svaloviny vyšší jak 58 % (výška hřbetního tuku byla u všech prasat v optimálním rozmezí 12,03 – 13,3 mm). Tato skutečnost se pozitivně odrazí v klasifikaci jatečných těl v systému Seurop a samozřejmě také ve výkupní ceně.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz