Anglicky: First-lactation performance in cows affected by digital dermatitis during the rearing period

Zdroj: Gomez, A., N. B. Cook, M. T. Socha, D. Döpfer. 2015. First-lactation performance in cows affected by digital dermatitis during the rearing period. J. Dairy Sci. 98:4487-4498

Klíčová slova: "jalovice, dojený skot, mléčná užitkovost"

Dostupný z: http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2014-9041


Digitální dermatitida (DD) významně narušuje welfare skotu a negativně zasahuje rovněž do ekonomiky podniku. Tradiční preventivní programy na úrovni stáda založené na dezinfekčních koupelích a ošetřování kulhajících krav postižených DD mají jen omezenou účinnost, protože bývají zaměřeny pouze na dospělou populaci, zatímco jalovicím se v období odchovu dostatečné kontroly, prevence DD a péče o paznehty nedostává. Výzkumy však ukazují, že DD se může skot nakazit už v mladém věku a toto onemocnění může mít dlouhodobé důsledky. Tato studie sleduje dlouhodobý vliv v období odchovu prodělané digitální dermatitidy na mléčnou užitkovost a zdraví prvotelek na první laktaci. 6 měsíců před očekávaným otelením bylo sledováno 719 březích jalovic holštýnského plemene a dle prodělané DD byly klasifikovány jako typ I (žádná prodělaná DD – 458 jalovic, 63,7%), typ II (jeden výskyt DD – 136 jalovic, 18,9%) a typ III (vícekrát prodělaná DD – 125 jalovic, 17,4%). DD byla diagnostikována jako vředovitá léze o průměru ≥20 mm. Byl sledován zdravotní stav a vyřazování po prvních 60 dní laktace, dále zdraví paznehtů, reprodukční ukazatele a mléčná užitkovost. Všechny tyto ukazatele byly porovnány mezi skupinami typu I, II a III.

Prvotelky, které prodělaly DD během svého odchovu, vykazovaly na první laktaci horší užitkovost a zdravotní parametry než ty, které DD neprodělaly. U skupiny typu III byl numericky vyšší podíl asistovaných porodů, mrtvě narozených telat, krav nemocných a vyřazených před 60. dnem laktace ve srovnání se skupinou I. Nicméně žádný z těchto rozdílů nebyl statisticky významný na 95% úrovni spolehlivosti. Všechny krávy byly podrobeny stejnému reprodukčnímu synchronizačnímu programu. Ukazatele použité k hodnocení reprodukce byly zabřezávání po první inseminaci a servis perioda (SP). U skupiny III bylo zaznamenáno významně nižší zabřezávání po první inseminaci (OR = 0,55 krát; 95% interval spolehlivosti 0,33 – 0,89 krát) a větší SP (prům. o 24; o 5,2 - 43 dní) ve srovnání se skupinou I. V souvislosti se zdravím paznehtů byl během první laktace zaznamenán významně vyšší výskyt DD u skupin II a III (OR = 5,16; 3,23 - 8,29 krát a OR = 12,5; 7,52 – 21,1 krát). U skupin II a III byl zaznamenán také časnější výskyt DD od porodu (OR = o 59; o 20 - 90 a OR = o 74; o 37 – 109 dní). Rovněž rozdíly v mléčné užitkovosti byly významné. Oproti skupině I byla u skupiny II odhadnuta ztráta 199 kg mléka a u skupiny III dokonce 335 kg za normovanou 305 denní laktaci. Rozdíly ve složení mléka (procento tuku, bílkoviny a počet somatických buněk) však nebyly mezi skupinami pozorovány. Výsledky ukazují, že DD prodělaná v období odchovu má dlouhodobé důsledky na zdraví, reprodukci i produkci krav během první laktace. Proto by se preventivní prohlídky a péče o paznehty se samozřejmou okamžitou léčbou včasně diagnostikované DD měly stát v odchovu jalovic jednou z priorit.

Zpracoval/a: MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., fleischer@vri.cz