Anglicky: La forêt : stock de carbone ou source d’énergie ?

Zdroj: FORTIN, Mathieu; Chloé, PELLETIER; FRANÇOIS, Jessica; Anthony DUFOUR. Revue Forestière Française, 2016, Vol.68, N°2 "Regards sur la production de bois", pp. 133-142

Klíčová slova: "dřevo, výrobky ze dřeva, energetika, obnovitelné zdroje, modelování, lesnická politika"

Dostupný z: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/61862/RFF_2016_68_2_133-142_Fortin.pdf?sequence=1


Evropský parlament v roce 2009 stanovil limit, že energie z obnovitelných zdrojů musí v roce 2020 dosáhnout 20% podílu. Les plní trojí úlohu v nástrojích proto globálnímu oteplování. V lese probíhá fotosyntéza a zachytává se tím uhlík z  atmosféry v lese. Dále se ve vytěženém dřevě a ve výrobcích z něho po celou dobu jejich životnosti dále skladuje uhlík. V neposlední řadě ale stejné produkty ze dřeva mohou nahradit fosilní paliva a materiály.

Na regionální a celostátní úrovni může probíhat střet, jakou volbu upřednostňovat, čemu dávat dlouhodobou přednost, protože maximalizace dvou kroků - zadržování uhlíku ve výrobcích a použití dřeva pro energetiku nelze společně dosáhnout. U energetického využití se v článku hovoří o spalování, zplyňování a pyrolýze. Autoři poukazují na nutnost vypracování simulačních nástrojů, které by pomohly k vyhodnocování celých řetězových systémů. Jedná se o postupné provázání všech výrobních a odvětvových oblastí. To znamená od založení lesů, přes výrobky ze dřeva až po výrobu energie. Autoři článku poukazují na pokroky v oblasti modelování a propojování modelů, které se uplatňují v celém sektoru lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. Usuzují, že z těchto vazeb lze hodnotit ekologickou rovnováhu strategií zaměřených na maximalizaci ukládání uhlíku v lesích, podpoře užívání dřevařských výrobků nebo využití lesní biomasy pro energetické účely. V rámci podpory modelových přístupů je mezi jednotlivými řešeními i kladen důraz například na zlepšení v modelování růstu lesů.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz