Zdroj: Liška, M.et al (2012). Největší zdroj pitné vody v České republice – vodárenská nádrž Švihov na Želivce. Vodní hospodářství. 62 (3). 78 - 82

Klíčová slova: "želivka, vodárenská nádrž švihov, plošné a bodové zdroje znečištění, ochranná pásma vodního zdroje, jakost vody, eutrofizace, fosfor, dusíkaté pesticidy, vodohospodářská bilance"

Dostupný z: http://www.vodnihospodarstvi.cz/ArchivPDF/vh2012/vh03-2012.pdf


VN Švihov na Želivce představuje nejvýznamnější zdroj pitné vody v České republice, který je provozován více než 40 let a zásobuje pitnou vodou více než 10 % populace ČR. Upravená pitná voda z tohoto zdroje zásobuje hlavní město Prahu, velkou část Středočeského kraje a část jižních Čech. Povodí VN Švihov je zatíženo problémy, které představuje zejména: eroze, živinová dotace (fosfor, částečně dusík) a kontaminace dusíkatými pesticidy.

Problémy povodí VN Švihov mají svůj původ zejména v přítomnosti bodových a plošných zdrojů znečištění. Většina produkce znečištění z bodových zdrojů má původ v městských aglomeracích Pacov a Pelhřimov. Dalším významným zdrojem odpadních vod jsou obce pod 500 EO, kde je likvidace OV zatím nedostatečně řešena. Problematice bodových zdrojů musí být i nadále věnována pozornost tak, aby bylo dosaženo úrovně evropských standardů. Plošné znečištění má svůj původ zejména v zemědělsky využívaných plochách a difuzních zdrojích (nečištěné kanalizační výusti). Hlavní rizika tzv. plošného znečištění jsou spojena zejména s povrchovým a podpovrchovým odtokem vody ze zemědělsky využívaných ploch.  Nejvýznamněji ovlivněnými povodími z hlediska plošných zdrojů (fosfor a dusíkaté pesticidy) jsou povodí Čechtického a Martinického potoka a řeky Trnavy. V povodí nad VN jsou pesticidy široce používány, zejména při pěstování kukuřice a řepky. Všechny tyto problémy jsou sledovány podrobným monitoringem jakosti vody, který provádějí vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy. Od roku 2011 začaly vodohospodářské laboratoře sledovat také tzv. „metabolity“ vybraných dusíkatých pesticidů.

V lednu 2012 bylo vydáno rozhodnutí vodoprávního úřadu o stanovení změny ochranných pásem vodního zdroje „Změna ochranných pásem vodárenské nádrže Švihov na Želivce“. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že problematika zatížení pesticidními látkami je tímto rozhodnutím řešena pouze částečně, neboť značný podíl na kontaminaci přítoků VN Švihov mají pesticidní látky aplikované mimo území OPVZ I a OPVZ II a mimo tzv. zóny diferencované ochrany vodních zdrojů.

Situace v povodí VN Švihov nadále vyžaduje pokračování v intenzivním monitoringu jakosti vody. Pro relevantní bilanci plošných a difuzních zdrojů znečištění, pocházejícího zejména ze zemědělství, je třeba v dalším období uvažovat o podrobném kontinuálním monitoringu živin a pesticidních látek, které jsou transportovány jak povrchovým, tak i podpovrchovým odtokem, mj. drenážními systémy v povodí. Na jakosti vody se významným způsobem podílejí tzv. hydrologické události, kdy v krátkém čase je do vodních toků transportováno velké množství látek. Vzhledem k významu těchto jevů se doporučuje zacílit monitoring i tímto směrem. Tento doplňkový způsob monitoringu přispěje k vyhodnocení vlivu způsobu využití zemědělské půdy a agroenvironmentálních opatření na jakost vod v povodí.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz