Anglicky: Sustainability of Pork Production with Immunocastration in Europe

Zdroj: Kress, K., Millet, S., Labussière, É., Weiler, U., Stefanski, V. (2019). Sustainability of Pork Production with Immunocastration in Europe. Sustainability, 11, 3335, DOI:10.3390/su11123335.

Klíčová slova: "udržitelnost, imunokastrace, uhlíková stopa, dobré životní podmínky zvířat, bezpečnost potravin, produkce vepřového masa, kanci, chirurgická kastrace"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/12/3335


V Evropě je mnoho konzumentů vepřového masa znepokojeno dopadem intenzivních podmínek produkce hospodářských zvířat na dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí. Proto je nezbytné kritické hodnocení aspektů, které způsobují obavy široké veřejnosti, a je potřeba zavést udržitelná opatření, kterými lze negativním reakcím předcházet. Jednou z diskutovaných oblastí je kastrace kanečků. Čím dál častěji se hovoří o imunokastraci, což je technika, která nahrazuje chirurgickou kastraci selat a skládá se ze dvou po sobě následujících vakcinací. Ty indukují protilátky, které přechodně omezují funkci varlat a následně zabraňují kančímu pachu. Je to metoda, která zajišťuje jak vysokou kvalitu produktu, tak vysokou úroveň dobrých životních podmínek zvířat. Rozsáhle studován byl vliv imunokastrace na udržitelnost produkce vepřového mase v Evropě.

Dosahovaná užitkovost (přírůstek, konverze a zmasilost) je u imunokastrátů lepší než u vepřů, ale horší než u kanců. Vliv výroby vepřového masa na životní prostředí s imunokastráty je nižší než u vepřů, ale vyšší než u kanců. Stupeň agrese je ve srovnání s kanci výrazně nižší u imunokastrátů. Obavy společnosti se týkají především bezpečnosti potravin a nejsou podloženy vědeckými důkazy. Po druhé vakcinaci přecházejí imunokastráti od kanců plynule do stavu podobného vepřům. Čím později je aplikována druhá vakcína, tím lepší jsou její účinky na životní prostředí a na ziskovost zemědělských podniků. Načasování druhé vakcinace je tedy nástrojem jemného doladění, který vyvažuje výhody kanců s environmentálními a ekonomickými přínosy oproti zvýšenému riziku problémů s welfare a kančím pachem. V rámci hodnotového řetězce je nezbytná cílená komunikace o dopadu načasování druhé vakcinace z důvodu produkce kvalitního masa, která se přizpůsobuje odlišným segmentům trhu s různým dopadem na udržitelnost.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz