Anglicky: Preventing and managing erosion

Zdroj: Queensland Government (2013): Preventing and managing erosion. Queensland Government

Klíčová slova: "vodní eroze"

Dostupný z: https://www.qld.gov.au/environment/land/soil/erosion/management


Na stránkách jsou prezentovány výsledky programů na kontrolu eroze, které probíhaly ve státě Queensland od padesátých let minulého století včetně doporučení pro farmáře. Jako klíčové pro snížení rizika erozí je uváděna hranice pokrytí u orné půdy 30 % (podobně jako v našich metodikách) a u trvalých travních porostů na úrovni 40 %. Výsledky jsou dokumentovány na příkladu bouře (54 mm srážka) na Mt. Mort, kde jednotlivé části pole měly různou pokryvnost (od 6 do 87 %). Z pole povrchově odteklo až 70 % spadlé srážky a eroze se pohybovala od 0,03 tuny/ha (87% pokryvnost) do 22 tun/ha (6% pokryvnost). Spolu s povrchovým odtokem pak došlo u nejextrémnější varianty ke statisticky významné ztrátě dusíku (15 kg/ha) či fosforu (4,3 kg/ha). Mezi půdoochranné postupy, které udržují pokrytí půdy, je uváděna zejména minimalizace, se setím do nezpracované půdy.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz