Zdroj: Kovaříček P., Abrham, Z., Hůla J., Plíva P., Vlášková M., Renčiuková V., Stehlík M. (2016): Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí. Uplatněná certifikovaná metodika. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ISBN 978-80-86884-98-1

Klíčová slova: "eroze půdy; retence vody; technologie pěstování plodin; ekonomické hodnocení"

Dostupný z: http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/P2016/067.pdf


Podle platných standardů „Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy“ (DZES) jsou navrženy modely pro pěstování vybraných plodin v provozních podmínkách jak neohrožených, tak i ohrožených vodní erozí. V metodice jsou navrženy a ekonomicky hodnoceny příklady technologií pěstování pro vybrané plodiny. Finanční náročnost modelů pěstování jednotlivých komodit v podmínkách erozní ohroženosti slouží pro hodnocení vlivu technologických opatření. V první části metodiky jsou rozvedeny obecná doporučení pro pěstování plodin v podmínkách ohrožených vodní erozí (kapitola 2), v druhé části pak „agrotechnické požadavky na strojní linky při pěstování vybraných plodin v základních výrobních podmínkách s odstupňovaným ohrožením půdy vodní erozí“ (kapitola 3 a dále), kde se autoři podrobněji zabývají například uplatněním konvenční orební technologie v systémech pěstování plodin, uplatněním půdoochranné technologie v bezorebných systémech pěstování plodin, sklizní předplodiny, podmítkou a mělkým zpracováním půdy, setím, hlubším zpracováním půdy, hnojení statkovými a organickými hnojivy, hnojení minerálními hnojivy, regulací plevelů a ochrana před chorobami a škůdci, opatřeními ke snížení nežádoucího zhutnění půdy přejezdy strojů, zemědělstvím s provozem ve stálých soustředěných jízdních stopách strojních souprav na pozemcích, pásovým zpracováním půdy pro kukuřici, ekonomickým hodnocením pěstování vybraných plodin v základních výrobních podmínkách s odstupňovaným ohrožením půdy vodní erozí apod. Velmi podrobně je pak diskutovaná i ekonomika pěstování.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz