Anglicky: Behavior and body surface temperature of beef cattle in integrated crop-livestock systems with or without tree shading

Zdroj: Giro, A., Pezzopane, J.R.M., Junior, W.B., Pedroso, A.F., Lemes, A.P., Botta, D., Romanello, N., Barreto, A.N., Garcia, ,A.R. 2019. Behavior and body surface temperature of beef cattle in integrated crop-livestock systems with or without tree shading. Science of the Total Enviroment 684: 587 – 596.

Klíčová slova: "hovězí, produkce potravin, stín, silvopastorální systém, zóna termálního komfortu, infračervená termografie"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719324301


Pastevní areály jsou ve většině případů tvořeny pouze z monokultury pastevního porostu. Dle současných poznatků vede tento způsob k degradaci pastvy a půdy. Jednou z možností, jak tomuto zamezit je zapojení stromů do pastevních stanovišť – ve světě se tento trend považuje za technologii, která přispívá ke zlepšení produkce potravin a zabezpečuje synergii mezi zvířaty, rostlinami a půdou. Tento systém také přispívá ke zvýšení welfare v chovu zvířat.

Autoři tohoto příspěvku se zaměřili na hodnocení životních projevů krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka a měření jejich povrchové teploty těla jako indikátoru pohody/stresu na pastvinách bez přítomnosti stromů a pastevních areálech, kde se stromy nacházely.  Experiment byl proveden v letním období při průměrné denní teplotě 21°C (maximální teplota byla 32 °C). Výsledky studie ukazují, že zvířata držena na pastevním areálu, kde se nacházely stromy, byla spokojenější. Pastva byla rovnoměrně rozložena do celého dne. Díky přítomnosti stromů bylo minimalizováno tepelné zatížení prostředí a nedocházelo k přehřívání zvířat, což v konečném důsledku vedlo k nižší spotřebě pitné vody. Ze studie je zřejmé, že pastva se stromy poskytuje zvířatům prostředí s příznivějším mikroklimatem, než je to u monokultury a zvířata dosahují vyššího standardu welfare.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz