Zdroj: Tůma, A., Viskot, M. 2018. Sucho 2018 v oblastech povodí Moravy a Dyje – dopady, opatření. In: Vodní toky 2018. ISBN 978-80-7458-109-0

Klíčová slova: "hydrologická bilance, srážky, pracovní skupina sucho, zmírnění dopadů sucha"

Dostupný z: aktuálně pouze v tištěné podobě – sborník odborné konference Vodní toky 2018


Ačkoliv byl rok 2017 vyhodnocen jako srážkově normální (na území ČR spadlo 99% průměrných dlouhodobých srážek), tak svými důsledky byl hodnocen jako rok suchý. Rok 2018 byl hodnocen jako silně podnormální a je přirovnáván k extrémnímu suchu v roce 1947.

Celkově je průtok v páteřních tocích pozitivně ovlivněn manipulacemi na vodních dílech Dyjsko-svratecké soustavy. Přehradní nádrže v povodí Moravy jsou příliš malé, mají spíš lokální vliv na průtoky a jejich schopnost nadlepšovat průtoky je omezená.

V roce 2018 svolalo Povodí Moravy, s.p. čtyřikrát jednání pracovní skupiny SUCHO. Jednání se zúčastnili zástupci krajských vodoprávních úřadů, zástupci vodárenských společností, odběratelé vody na závlahy, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, zástupce společnosti energetických společností a dalších organizací. V rámci jednání byla prezentována aktuální situace v povodí, konzultovány manipulace na vodních dílech a řešeny požadavky na množství odebírané vody různými subjekty.

Pro zmírnění dopadů sucha byly pro vybrané vodárenské nádrže navrženy, projednány, schváleny a realizovány mimořádné manipulace za účelem hospodárnějšího nakládání s vodou.

V rámci programu „Hospodaření s omezenými vodními zdroji“ spolupracuje Povodí Moravy, s.p. s významnými odběrateli vody pro závlahu. Tento program byl vyvinut Povodím Moravy, s.p. už v roce 2014. Součástí programu je úzká spolupráce a komunikace s odběrateli minimálně 1x týdně. Na základě hlášení odebraných množství a plánovaných odběrů probíhá operativní úprava manipulací na vodních dílech.

Jednotliví členové pracovní skupiny SUCHO se shodli na tom, že je třeba apelovat na širokou veřejnost, aby hospodárně využívala vodní zdroje. V praxi velmi často dochází k tomu,  že lidé i přes různá omezení či zákazy čerpají vodu z potoků a situaci ještě zhoršují. Ve spolupráci s vodoprávními úřady je třeba se více zaměřit na dodržování zákazů a současně apelovat na veřejnost, aby s vodou nakládala opravdu hospodárně, šetrně a s ohledem na omezenost vodních zdrojů.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz