Zdroj: KULHAVÝ Z., FUČÍK P., TLAPÁKOVÁ L., 2013: Pracovní postupy eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině. Certifikovaná metodická příručka pro žadatele OPŽP, MŽP, VÚMOP v.v.i., 28+79s., ISBN 978-80-7212-589-0

Klíčová slova: "zemědělské odvodnění, vodní režim krajiny, jakost drenážních vod, životní prostředí, eliminace stavby, kritéria výběru opatření, katalogové listy"

Dostupný z: http://www.mzp.cz/cz/prirode_blizka_opatreni nebo http://www.hydromeliorace.cz/sw/knihovna/ nebo http://knihovna.vumop.cz


Odvodňovací systémy mohou v některých případech zhoršovat podmínky akumulace nebo jakosti vod konkrétního pozemku. Z důvodů stárnutí stavby se mohou objevovat lokální poruchy. Pokud se změnil způsob využití pozemku nebo jsou jiné důvody k omezení účinnosti stávajícího odvodnění, poskytuje metodika návody na korektní úpravu nebo zrušení stavby nebo na využití drenáží odváděných vod. Podrobný rozbor problematiky je zpracován jako souhrn dosavadních poznatků o funkcích a účinku odvodňovacích staveb v různých půdních, hydrologických a geomorfologických podmínkách ČR ve vztahu ke kvantitě a kvalitě vod v území ovlivněném odvodňovacím systémem. Metodická příručka je potom podpůrným dokumentem pro žadatele o podporu v oblasti OPŽP. Materiál formuluje možnosti zlepšování stavu drobných vodních toků a zvyšování akumulační schopnosti pramenných oblastí prostřednictvím eliminace či úprav staveb zemědělského odvodnění. Součástí metodické příručky je katalog typů opatření na odvodňovací stavbě resp. na odvodněném pozemku, včetně pomocného rozhodovacího schématu, které by mělo sloužit k výběru nejvhodnějšího opatření pro konkrétní lokalitu z hlediska vhodnosti, účinnosti, plošné realizovatelnosti, respektování vlastnických vztahů a souvisejících legitimních zájmů dotčených účastníků.

Katalog obsahuje 23 typů opatření, členěných na: organizační o., opatření na HOZ (hlavních odvodňovacích zařízeních), o. na POZ (podrobných melioračních zařízeních) a na pramenních jímkách odvodněných drenážemi. Pro každé opatření jsou popsána kritéria vhodnosti a limity použití. Ke stažení je ve formátu PDF vzorová projektová dokumentace vybraných typů opatření. Metodika byla zpracována z iniciativy MŽP, popisuje přírodě blízká technická opatření na stávajících stavbách odvodnění a byla cílena na využití Operačního programu životní prostředí (OPŽP) v rámci Prioritní osy 6, Oblasti podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny.

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz