Anglicky: Soil nutrient availability and balance in the soil in long-term field experiments IOSDV with organic and mineral fertilisation

Zdroj: Mühlgachová, G. et al., (2015). Soil nutrient availability and balance in the soil in long-term field experiments IOSDV with organic and mineral fertilisation, Book of Abstracts and Proceedings of the International Conference „60th Anniversary of long-term field experiments in the Czech Republic“, 2015, s. 73, ISBN 978-80-7427-177-9

Klíčová slova: "dlouhodobý pokus, půda, minrální hnojení, organické hnojení, živiny, přístupnost, bilance, mehlich 3, kvk-uf"

Dostupný z: Book of Abstracts and Proceedings of the International Conference „60th Anniversary of long-term field experiments in the Czech Republic“


Na základě třicetiletých dlouhodobých pokusů na dvou lokalitách (Ivanovice na Hané a Lukavec u Pacova) byl sledován vliv aplikovaných hnojiv na dynamiku živin v půdě a bilanci živin mezi půdou a rostlinami ozimé pšenice.

Dlouhodobé pravidelné hnojení obecně zvyšuje obsah přístupných živin v půdě, avšak v každém sledovaném roce jsou zjišťovány určité rozdílnosti – způsobené zejména průběhem počasí (sušší průběh počasí způsobuje vyšší fixaci kationtů na jílové minerály, současně je méně intenzivnější proces vyplavování živin z půdy
a stejně tak i nižší odběr živin sklizní pěstovaných plodin.

Pravidelné hnojení dusíkem ovlivňuje proces mineralizace v půdě a současně má značný vliv na stupeň přístupnosti dalších živin v půdě.

Porovnáním dvou extrakčních metod pro zjišťování obsahu přístupných živin v půdě ukázalo, že hnojení a kombinace různých dávek živin zvyšuje podíl pohotově přístupných živin v půdě (P, K, Mg). Absence hnojení na kontrolní (tedy dlouhodobě nehnojené) variantě způsobuje nejenom logické snížení výnosů pěstovaných plodin, ale samozřejmě také pokles obsahu přístupných živin v půdě. Na přirozeně úrodnějších půdách (lokalita černozemí v Ivanovicích na Hané) může aplikace samotného minerálního hnojení paradoxně způsobovat negativní bilanci živin – vyšší výnos=vyšší odčerpání živin z půdy. Takže mnohem vhodnější by se jevilo (jako stabilizační faktor) pouze udržovací organické hnojení, které by udržovalo rovnováhu v bilančním živinném systému půda-rostlina.

Zpracoval/a: Dr. Ing. Pavel Čermák, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., pavel.cermak@vurv.cz