Anglicky: 2016 Pig cost of production in selected countries

Zdroj: Davis, C. 2017. 2016 - Pig cost of production in selected countries. Zpráva AHDB. ISBN: 978-1-911181-01-9

Klíčová slova: "náklady chovu prasat, ceny krmiv, konverze krmiv, počet odstavených selat"

Dostupný z: https://pork.ahdb.org.uk/media/274535/2016-pig-cost-of-production-in-selected-countries.pdf https://www.agrimatie.nl/ThemaResultaat.aspx?subpubID=2232&themaID=2269&indicatorID=2057§orID=2255


AHDB je britská obdoba Agrární komory ČR, která k informování své členské základny ohledně ekonomiky chovu prasat využívá informací z programu InterPIG, což je uskupení 17 zemí (včetně ČR) z EU i mimo ni, které sledují nákladovost a klíčové ukazatele v národních chovech.

Ze zprávy vyplývá, že se v roce 2016 v EU meziročně zvyšovaly náklady na chov prasat, které dosáhly v průměru 1,53 €/kg porážkové hmotnosti. Z této částky patří největší podíl nákladům na krmiva (v průměru 59%) a ostatním přímým nákladům bez práce (17%). Celkové pracovní náklady pak zaujímaly zhruba 9,5% z celkových.

Náklady na krmiva narostly v roce 2016 v průměru o 5% oproti předchozímu roku, což bylo zapříčiněno zejména růstem cen krmiv. Průměrná cena krmiv za všechny členské země EU, které se šetření zúčastnily, a za všechny kategorie odchovu (od prasnic až po konečný výkrm) byla 240,34 €/t, přičemž cena krmných směsí pro samotný výkrm činila 231,44 €/t. Na druhou stranu rostly i ceny vepřového masa a náklady tří tzv. „nízkonákladových“ zemí byly dokonce nižší než tyto ceny zemědělských výrobců.

Nejnižších celkových nákladů dosahovalo Španělsko (1,35 €/kg) a dále Dánsko a Belgie (okolo 1,40 €/kg). Pokud se týká srovnání se zeměmi mimo EU, nejnižších celkových nákladů na kg porážkové hmotnosti dosahovaly USA, kde tyto náklady byly na úrovni 1,03 €. V České republice se dle tohoto šetření celkové náklady pohybovaly na stejné úrovni jako např. v Nizozemí, a to ve výši 1,55 €/kg porážkové hmotnosti.

Nevýhodou nizozemských chovů jsou dnes výrazně zvýšené náklady na likvidaci hnoje. Nyní je to okolo 11 centů na kilogram porážkové hmotnosti, což je výrazně vyšší číslo než 6 centů v roce 2004, kdy sledování nákladů bylo v počátcích. V sousedních zemích činí náklady na likvidaci hnoje 1 až 4 centy na kilogram jatečné hmotnosti. Naopak celková konverze krmiv (celková spotřeba krmiva v uzavřeném chovu prasat vydělená celkovou živou hmotností dodaných prasat) je 2,59 kg, což je nejnižší hodnota ze všech zemí srovnání InterPIG! Průměr v EU se pohybuje okolo 2,81 kg krmiva na kg přírůstku.

Na ekonomiku má pak vliv i počet odstavených selat (po odečtení uhynulých) na prasnici za rok, kde Nizozemsko spolu s Belgií a Dánskem dosahovalo v roce 2016 nejvyšších hodnot – 29,8 ks, 30,13 ks , resp. 32,1 ks/prasnici a rok. Průměr EU byl pak 27,53 ks. Údaje z České republiky naznačují zlepšující se úroveň chovů a Ústav zemědělské ekonomiky a informací, který se podílí na projektu InterPIG, uvádí za rok 2016 průměrný počet odstavených selat ve výši 29 ks na prasnici a rok (31 podniků ve výběrovém šetření nákladovosti zemědělských výrobků). Naproti tomu Český statistický úřad, který používá daleko větší vzorek podniků, uvádí číslo 26,9 ks odchovaných selat na prasnici. Zlepšování parametrů užitkovosti je v ČR na jedné straně odrazem kvalitní plemenářské práce, na druhé straně je zapříčiněno i neustálým úbytkem méně efektivních podniků v sektoru díky dlouhodobým vlivům nepříznivé ekonomické situace chovatelů prasat.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Mach, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, mach@pef.czu.cz