Anglicky: Control analysis of the timber trade forms in the Czech republic

Zdroj: Oliva, J. 2017. Kontrolní šetření forem obchodu s dřívím a jejich zastoupení v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 62(3), 208-212. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "obchod s dřívím, obchodní smlouvy, aukce, dražba, volný prodej, trh s dřevem"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/498.pdf


Autor se v článku věnuje tématice obchodu se dřívím. Cílem práce bylo zjištění, jaké formy obchodu čeští vlastníci a správci lesů používají, v jakém rozsahu a jaký je podíl těchto forem v rámci celé ČR. Obchod se dřívím je velmi důležitou disciplínou, neboť díky výnosům mohou vlastnící hradit náklady na trvale udržitelné hospodaření a náklady na externality. Tržby za dříví dosahují v ČR cca 90% na celkových tržbách.

Autor uvádí, že problémem šetření byla značná velikostní diferencovanost lesních majetků a zejména pak skutečnost, že velká část privátních i obecních vlastníků lesů nechce zveřejnit nejenom své odběratele, ale ani formu obchodu, kterou v dodavatelsko-odběratelských vztazích uplatňují. Pomohl až příslib anonymity a sdružení výsledků.

Vzhledem k velmi rozdílné velikosti subjektů autor použil rozdílnou metodiku zjištění zastoupení jednotlivých forem obchodu: 1) Přímá informace, poskytnutá správcem lesního majetku (Lesy ČR, s. p., Vojenské lesy a statky ČR, s. p., 2 národní parky, výjimečně i některé obecní lesy). 2) Deduktivní metoda, spočívající v zjištění informací od odběratelů a obchodních firem o objemech, obchodovaných z určité oblasti vlastnictví. 3) Anonymní dotazník, zaslaný sto respondentům. U respondentů byly zjišťovány následující formy obchodování - volný prodej, prodej na základě smluv o dodávkách, dražba, písemné vydražení, elektronická aukce, vypsání subskripce, prodej na burze, prodej prostřednictvím obchodní organizace.

Výsledky šetření autor podává přehlednou tabulární formou. Největší objem dřeva se obchoduje formou písemného vydražení – 38%. Druhý nejvyšší podíl zaujímá forma volného prodeje – 31,5%. V pořadí třetí pozice náleží formě smluv o dodávkách – 16%, a pak následuje forma elektronické aukce s objemem 9,5%. Další formy jsou zastoupeny okrajově. Z autorova šetření jednoznačně vyplývá, že s výjimkou tří velkých státních subjektů (Lesy ČR, s. p., a dva národní parky) je spektrum používaných forem velmi úzké. Řídí se velikostí subjektu, zejména však tradičními přístupy a zvyklostmi.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz