Anglicky: Land ownership affects diversity and abundance of tree microhabitats in deciduous temperate forests

Zdroj: Johann, F., Schaich, H. 2016. Land ownership affects diversity and abundance of tree microhabitats in deciduous temperate forests. Forest ecology and management, 380: 70 - 81.

Klíčová slova: "mikrostanoviště stromů, mikrostruktury, ochrana biodiverzity, pozemky, mrtvé dřevo, lesní hospodářství, struktura porostu"


Mikrostanoviště stromů – dutiny, kůra stromů nebo mrtvé dřevo – jsou klíčovými prvky habitatů, které jsou důležité především pro ptáky, netopýry a xylofágní hmyz. Tyto prvky jsou zásadní pro podporu ochrany biodiverzity v lesních ekosystémech. Výskyt mikrostanovišť v porostech je úzce spjat s lesním hospodářstvím. V kulturní krajině střední Evropy jsou lesy rozděleny do mozaiky různých typů vlastnictví a vlastnických práv odlišných ve způsobu hospodaření to se liší hlavně v použitých hospodářských strategiích a postupech. Nicméně nebylo mnoho zjištěno o vlivu typu vlastnictví na hustotu a rozmanitost stromových mikrostanovišt v porostech.  V této studii byly zkoumány stromové mikrostanoviště zařazené do 31 různých stromových typů mikrostanovišť- v rámci lesních porostů v různých typech vlastnictví. Porovnávány byly lesní ekosystémy listnatých lesů mírného pásma v jihozápadním Německu. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že hustota stromových mikrostanovišť na hektar je více než dvojnásobně vyšší v maloplošných soukromých lesích než v lesích městských nebo státních. Stejně tak rozmanitost stromových mikrostanovišť je v maloplošných soukromých lesích vyšší než v ostatních. Navíc byly v rámci třech prověřovaných vlastnictví zjištěny rozdíly na úrovni jednotlivých stromů ve stromových mikrostanovištích. Kromě typu vlastnictví je relevantním ukazatelem také kruhová základna porostu, zdravotní stav a průměr kmene stromů. V rámci studovaného regionu mají mikrostanoviště stromů v maloplošných soukromých lesích významný podíl na celkové lesní biodiverzitě. Správa lesů ve veřejném vlastnictví by měla podporovat vyšší hustotu a rozmanitost mikrostanovišť stromů, aby dosahovala přírodě blízkých způsobů hospodaření.

Typ vlastnictví lesa významně ovlivňuje výskyt mikrostanovišť stromů. Vlastnictví by proto mělo být zohledněno při navrhování politických rámců a nástrojů, které se týkají podpory biologické rozmanitosti lesů.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz