Anglicky: On the forest cover-water yield debate: from demand- to supply-side thinking

Zdroj: Ellison, D., Futter M. N. & Bishop, K. 2012. On the forest cover-water yield debate: from demand- to supply-side thinking. Global Change Biology 18:806-820

Klíčová slova: "ekosystémové služby lesa; klimatická změna; množství vody; recyklace srážek; zalesňování "


Autoři mnohých vědeckých článků z minulého desetiletí a starších dospěli k závěru, že zalesňování má negativní dopad na množství vody v krajině: tedy že dodatečný lesní pokryv sníží a naopak vykácení lesa zvýší množství vody níže v povodí. Druhá skupina autorů zastává opačný názor: a sice že obnovou lesa se naopak množství vody níže v povodí zvýší a zintenzivní se koloběh vody. Získání podpůrných důkazů pro toto tvrzení bylo mnohem náročnější, neboť pozitivní vliv lesa na koloběh vody je patrný pouze na větší ploše. Zde přinášíme důkazy, že lesní kryt je neoddělitelně spjat s dešťovými srážkami. Voda, kterou stromy vypaří, přispívá ke zvýšení vzdušné vlhkosti, následně pak k tvorbě oblačnosti a kondenzaci vodní páry v podobě srážek. Při kondenzaci vodní páry na vodu kapalnou klesá tlak vzduchu nad lesem a díky sníženému tlaku vzduchu se nasává vzduch horizontálně z okolí. Vzniká tak horizontální gradient tlaku vzduchu, a pokud je od pobřeží do vnitrozemí zachován souvislý pás lesa, tak se postupným pohybem vodou nasycených vzdušných mas dostává voda od oceánů hlouběji do vnitrozemí. Lokálně tedy sice stromy a lesy mohou snížit odtok vody z povodí, ale globálně či na velké ploše lesy přispívají ke zvýšení srážek a dostupnosti vody ve vnitrozemí. Rozsáhlé odlesňování a přeměna lesů na zemědělskou půdu a městské aglomerace má tedy spíše negativní dopad na globální srážky a právě proto bychom měli lesní ekosystémy považovat za globální veřejné statky. Při vytváření politik zaměřených na stanovení vodní stopy produktů, ekosystémových služeb, podporu zalesňování a strategií na zmírňování sucha a využívání půdy je třeba vzít v úvahu přínos lesů pro zajištění dešťových srážek.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz