Anglicky: Diversity of current weed vegetation on arable land in selected areas of the Czech Republic

Zdroj: Kolářová, M., Tyšer, L., Soukup, J. 2013. Diversity of current weed vegetation on arable land in selected areas of the Czech Republic. Plant Soil and Environment, 59: 208-213.

Klíčová slova: "nadmořská výška, typ hospodaření, diverzita plevelové vegetace, širokořádkové plodiny, ozimé obilniny"


K ovlivňování společenstev plevelů člověkem docházelo v průběhu celé historie zemědělství. K nejvýznamnějším zásahům došlo však ve 20. století v důsledku intenzifikace zemědělství, které bylo charakterizováno zejména jednoduchými osevními postupy, minimalizací, efektivním čištěním osiva, intenzivním hnojením a vápněním, jednofázovou mechanizovanou sklizní a používáním herbicidů k regulaci plevelů. Změny ve složení plevelových společenstvech v Evropě byly analyzovány v mnoha publikovaných pracích. Prezentované výsledky poukazují na významné změny, jako např. druhové ochuzování plevelových společenstev a vyšší výskyt těžko regulovatelných druhů plevelů. Mnoho plevelů se stalo vzácnými a ohroženými během posledních desetiletí a jsou uvedeny na národních červených seznamech ohrožených druhů. Hlavním nástrojem podpory udržitelného zemědělství prospěšného pro biologickou rozmanitost jsou v současné době různé agroenvironmentální opatření a ekologický způsob hospodaření.

Tento článek pojednává o diverzitě plevelové vegetace na orné půdě v rámci pole (α diverzita) a rozdílné diverzitě mezi jednotlivými poli (β diverzita) v České republice a jejich ovlivnění systémem hospodaření, pěstovanou plodinou a nadmořskou výškou. Tříletý fytocenologický výzkum proběhl v letech 2006-2008 během vegetačního období, kdy v centrech porostů byl proveden 1 fytocenologický snímek o velikosti 100 m2. Následně byly stanoveny druhová bohatost jako vyjádření α-diverzity a Sørensenův index disimilarity jako vyjádření β-diverzity. Byl zjištěn statisticky významný vliv typu hospodaření a nadmořské výšky na druhovou bohatost. Průměrný počet druhů v jednom snímku byl 9,17 v konvenčním a 21,17 v ekologickém typu hospodaření. V obou typech hospodaření docházelo ke zvyšování počtu druhů se vzrůstající nadmořskou výškou. Statisticky významný vliv všech studovaných proměnných byl zaznamenán u β-diverzity. Vyšší β-diverzita byla zjištěna v konvenčním typu hospodaření.

Zpracoval/a: Ing. Michaela Kolářová, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, mkolarova@af.czu.cz