Anglicky: Effects of milk replacer feeding levels on performance and metabolism of preweaned dairy calves during summer

Zdroj: Orelana Rivas, R., M., Komori, G., H., Beihling, V., V:, Marins, T., N., Bernard, J., K. Tao, S. 2020. Effects of milk replacer feeding levels on performance and metabolism of preweaned dairy calves during summer. Journal of Dairy Science, 103: 313-324.

Klíčová slova: "telata, období před odstavem, mléčná výživa, tepelný stres"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(19)30973-7/fulltext


Cílem této studie bylo vyhodnotit efekty různé intenzity krmení telat mléčnými krmnými směsmi (MKS), a to na užitkovost a metabolismus telat v průběhu letních měsíců. Telata (n = 52) byla ve stáří 3 dnů přiřazena do jednoho ze 4 dietetických režimů. První režim – kontrolní skupina (KON) s denním příjmem 0,55 kg sušiny MKS s obsahem 20 % hrubého proteinu (HP) a 20 % tuku (T). Druhý režim – středně intenzivně (SI) krmená skupina s denním příjmem 0,66 kg sušiny MKS s obsahem 26 % HP a 17 % T za den. Třetí režim – intenzivní (IT) krmená skupina s příjmem 0,77 kg sušiny MKS s obsahem 26 % HP a 17 % T a poslední, velmi intenzivní (VIT) krmená skupina s denním příjmem 0,87 kg sušiny MKS a obsahem 26 % HP a 17 % T. Telata byla ustájena individuálně s polyetylenových kotcích s pískovou podestýlkou. S ohledem na skutečnost, že u velmi intenzivně krmné skupiny došlo u 3 telat k pití do bachoru a úhynu, bylo tento pokusný režim krmení ukončen. MKS byly telatům podávány 2× denně (sušina 12,5 %) až do 42. dne věku telat, následně byla krmena 1× denně aby došlo ke snížení příjmu mléčného nápoje o 50 %. Telata byla odstavena 49. den stáří a v individuálních kotcích byla ustájena až do 56. dne stáří. Voda a starter byly předkládány telatům adlibitně. Teplota a relativní vlhkost prostředí byly hodnoceny každou hodinu. Rychlost dýchání a rektální teplota byly stanovovány 3× týdně. Telata byla vážena 3., 14., 28., 42. a 56. den stáří. V pravidelných intervalech byla odebírána i krev.

Nebyly zjištěny rozdíly v příjmu starteru, rektální teplotě a frekvenci dýchání mezi hodnocenými skupinami. Do 7. dne stáří dostávala telata v režimu SI a IT stejné množství MKS, avšak vyšší v porovnání se skupinou KON. Telata krmená v režimu SI a IT měla podobnou živou hmotnost, ale vyšší než ta, která byla krmena v režimu KON v 6., 7., a 8. týdnů stáří. Přírůstek živé hmotnosti byl u telat mezi 3. až 56. dnem stáří statisticky významně vyšší u skupiny SI (24,46 kg/tele) a IT (25,49 kg/tele), a to ve srovnání se skupinou KON (16,57 kg/tele). Mezi skupinami nebyly zjištěny rozdíly v hematologických ukazatelích, mimo koncentraci inzulínu, která byla vyšší u intenzivněji krmených skupin SI a IT, a to než u skupiny KON. Z výsledků této studie vyplynulo, že krmení telat semiintenzivním objemem mléčné výživy s sebou přináší vyšší intenzitu růstu telat než u telat krmených restriktivněji. Současně, telata krmená intenzivně v období letních měsíců nedosahovala vyšší intenzity růstu než telata krmená semiintenzivně.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz