Anglicky: Trends in land ownership fragmentation during the last 230 years in Czechia, and a projection of future developments

Zdroj: Sklenička, P., Jan Zouhar, J., Trpáková, I., Vlasák, J. 2017. Trends in land ownership fragmentation during the last 230 years in Czechia, and a projection of future developments. Land Use Policy 67, 640–651.

Klíčová slova: "rychlost fragmentace, trh s pozemky, slučování (konsolidace) pozemků, pozemková držba, využívání půdy, model vlastnictví"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/318456565_Trends_in_land_ownership_fragmentation_during_the_last_230_years_in_Czechia_and_a_projection_of_future_developments


Vysoká míra roztříštěnosti vlastnictví zemědělské půdy je důležitou příčinou degradace půdy, zároveň je překážkou udržitelného hospodaření s půdou. Studie analyzuje dlouhodobé trendy v míře roztříštěnosti. Pokrývá období od nejstarších fází současné formy vlastnických modelů od konce 18. století až do současnosti. Na základě významných prediktorů (počáteční fragmentace, populační růst, historický vývoj dědičných zákonů, trh s půdou, přirozená úrodnost půdy a typ krajiny), studie pokračuje v predikci pravděpodobného vývoje pro období od roku 2016 do roku 2045.

V ČR bylo celkem analyzováno 102 984 pozemků v 56 katastrálních územích na základě údajů ze čtyř let (1785, 1840, 1950, 2015). Studie zvažuje vývoj dvou základních ukazatelů fragmentace - průměrná velikost parcely a počet majitelů na 100 ha.

Průměrná velikost pozemku klesla za období 230 let z 1,08 ha na 0,64 ha při průměrné hodnotě  -0,26% /rok. Během stejného období vzrostl počet majitelů na 100 ha z průměrné hodnoty 17,50 na 79,66, tzn. průměrnou hodnotu 0,61 % za rok.

Podrobná analýza vývojových trendů potvrzuje významnou prostorovou variabilitu a také časovou variabilitu míry obou ukazatelů. Analýza také ukazuje jejich vzájemnou komplementaritu: růst ve výši jednoho z ukazatelů je obvykle doprovázena poklesem v ostatních.

Obecný trend, který studie předpovídá pro území ČR v nadcházejících 30 letech ukazuje, že bude docházet k dalšímu poklesu velikosti pozemků (pokračující fragmentace pozemků) doprovázená snížením počet vlastníků (defragmentace vlastnictví půdy).

Zpracoval/a: Ing. Jaroslava Janků, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, janku@af.czu.cz