Anglicky: Meteorological and landscape influences on pollen beetle immigration into oilseed rape crops

Zdroj: Skellern, M. P., Welham, S. J., Watts, N. P., Cook, S. M. 2017. Meteorological and landscape influences on pollen beetle immigration into oilseed rape crops. AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT Volume: 241 Pages: 150-159 DOI: 10.1016/j.agee.2017.03.008

Klíčová slova: "brassicogethes; decision support systems; insecticide resistance; integrated pest management; meligethes aeneus; monitoring trap; sustainable intensification; field; "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=20&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=2&doc=13


Spoléhání se na vstupy pesticidů pro ​​udržení výnosů plodin bylo důležitým aspektem intenzifikace zemědělství. Použití insekticidů mělo nepříznivé dopady na opylovače a přírodní antagonisty na ochranu proti škůdcům, což přispělo k poklesu samoregulace ekosystému a také vedlo k rozvoji rezistence u populací škůdců. V celé Evropě u  řepky olejné (Brassica napus L.), preventivní použití insekticidů proti blýskáčkům (Meligethes aeneus F. také známý jako Brassicogethes aeneus) vedlo k problémům s rezistencí a existuje naléhavá potřeba rozvíjet udržitelnější ochranu proti škůdcům. Přestože pěstitelům řepky olejky je k dispozici poradenství týkající se prahů škodlivosti není vždy využíváno, kvůli nákladům na tento monitoring u blýskáčka ve srovnání s málo nákladnými aplikacemi pyretroidních insekticidů. Klíčem ke snížení profylaktických aplikací insekticidů může být tedy zdokonalený a méně pracovně náročný způsob pozorování blýskáčků. K tomu je zapotřebí lepší pochopení vlivu zemědělsko-krajinných prvků a meteorologických podmínek na nálet blýskáčků na plodinu. V této studii jsme na základě údajů ze čtyř let sledování blýskáčka na celkem 41 lokalitách modelovali účinky meteorologických (rychlost a směr větru, srážky a nahromaděná teplota) a krajinných (lesní plochy, obytné zahrady, výdrol řepky a délky živých plotů a stromořadí) proměnných na výskyt blýskáčků v lapacích pastech. Meteorologické proměnné, zvláště teplota a rychlost větru, byly důležitější než krajinné prvky při předpovídání množství blýskáčků, kteří přistávali do OSR polí. Lepové pasti, které stály po větru, zachytily více brouků než ty, které stály proti větru; to je první studie, která ukazuje důležitost využívání větrných pastí pro signalizaci náletu blýskáčků na nově osetá pole řepky. V polních podmínkách bylo zjištěno, že plochy loňské řepky byly v pozitivní korelaci k záchytům do pastí, než jiné  krajinné prvky. Optimalizace umístění pastí by mohlo doplnit stávající systémy podpory rozhodování o používání insekticidů pouze při překročení prahů škodlivosti, čímž se zvýší udržitelnost produkce řepky olejky.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz