Anglicky: Rapid assessment of bovine colostrum quality: How reliable are transmission infrared spectroscopy and digital and optical refractometers?

Zdroj: Elsohaby, I., J. T. McClure, M. Cameron, L. C. Heider, G. P. Keefe. 2017. Rapid assessment of bovine colostrum quality: How reliable are transmission infrared spectroscopy and digital and optical refractometers? J. Dairy Sci. 100:1427-1435.

Klíčová slova: "infračervená spektroskopie, brix refraktometr, imunoglobulin g, stanovení radiální imunodifuzí"

Dostupný z: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=51ebcb04-2e7c-4575-aca8-0cc501ab915f%40sessionmgr4009


Napojení telete mlezivem dobré kvality v prvních 24 hodinách po narození je prioritním opatřením pro jeho zdraví a budoucí užitkovost. Nedostatečný příjem či absorpce IgG z mleziva vede k selhání pasivního přenosu imunity, který se může projevit vyšší náchylností k infekčním chorobám, vyšší morbiditou a mortalitou. Proto je velice důležité kontrolovat a vyhodnocovat kvalitu mleziva před jeho zkrmením telatům. Bylo vyvinuto několik metod hodnocení imunologické kvality mleziva, přímých i nepřímých, ale pouze málo jich je použitelných v provozních podmínkách na farmách. Záměrem této studie je zhodnotit spolehlivost tří metod pro měření koncentrace IgG v mlezivu dojených krav: přenosné infračervené spektroskopie (IR) a digitálního a optického refraktometru. Jako referenční metoda pro určení koncentrace IgG byla použita radiální imunodifuze (RID) a IR spektroskopie. RID je považována za nejspolehlivější metodu a měří přímo obsah IgG v bovinním kolostru, ale je to metoda drahá a získání výsledků trvá až 24 hodin a proto není rutinně na farmách využívána.  Na 30 komerčních farmách dojeného skotu v Nové Scotii (24 farem) a na Newfoundlandu (6 farem) v Kanadě bylo od dubna do září roku 2015 sesbíráno 258 vzorků mleziva od krav holštýnského plemene a to mezi 1 a 15 hodinami po otelení. Vzorky byly zmraženy a přepraveny do laboratoře k vyšetření. Zde byly vzorky rozmraženy při pokojové teplotě a před vyšetřením protřepány a zředěny v poměru 1:4. U 240 vzorků bylo provedeno měření také optickým i digitálním Brix refraktometrem.

Koncentrace IgG dle RID měla rozpětí od 8,4 do 232,4 g/ l, průměr 64,7 g/ l +- 44,6 g/6, medián 50,6 g/ l. Skoro polovina vzorků (48 %) měla podle stanovení RID koncentraci IgG <50 g/l, což je bráno jako hranice pro nízkou kvalitu mleziva. Korelace mezi RID a IR byla 0,88. Korelace mezi RID a měřením BRIX byla 0,72 pro digitální a 0,71 pro otický refraktometr. Hraniční hodnota pro označení mleziva dobré či špatné kvality byla při použití IR 35 g/ l a při použití digitálního a optického Brix refraktometru hodnota 23 % Brix. Při porovnání hodnocení kvality kolostra s metodou RID ukázala IR vyšší senzitivitu (90 %) a specifitu (86 %) než digitální (74, resp. 80 %) a optický (73, resp. 80 %) Brix refraktometr. Přenosná IR je rychlá a přesná metoda pro zhodnocení kvality kolostra na základě koncentrace IgG, ale je to laboratorní metoda, zatímco Brix refraktometry jsou sice méně přesné, ale mohou být pohodlně používány v provozních podmínkách na farmách.

Zpracoval/a: Ing. Eliška Nejedlá, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., nejedla.eliska@vuzv.cz