Anotace akce

V současné době se v důsledku probíhajících klimatických extrémů v plné míře naplňuje předpoklad, že praktický výkon pěstování lesů by měl respektovat rovněž princip managementu rizika. Toto riziko vyplývá především z naší neúplné znalosti dopadů změny klimatu na jednotlivé dřeviny a lesní ekosystémy. Dalším důležitým faktorem, který představuje významnou výzvu pro správce a vlastníky lesů, je rostoucí důraz na mimoprodukční funkce lesů. Cílem semináře, je prezentovat postupy pěstování a managementu lesů s podílem borovice lesní, které se na tyto nové souvislosti snaží reagovat.

Seminář je určen vlastníkům a správcům obecních, soukromých, církevních a státních lesů, osobám ze státní správy, z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesním hospodářství, ale i dalším, které tato problematika zajímá. Témata příspěvků jsou zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané aktuální
problematice.

Odborný garant:
Ing. Lukáš Bílek, Ph.D.
Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze
Tel.: +420 604 814 633, e-mail: bilek@fld.czu.cz

Organizační garant:
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz