všechny - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Název Klíčová slova
Aktuální problémy s welfare u telat .
Aktuální problémy zemědělského odvodnění v podmínkách ČR (komentovaný souhrn abstraktů, cílených na tématiku odvodnění zemědělských pozemků) .
Aplikace integrovaných systémů regulace plevelů .
Bezpilotní technika v zemědělství .
Biologická regulace plevelů .
Biouhel a jeho vliv na zadržování vody v půdě a krajině biouhel, pyrolýza, voda v krajině, retence vody, kvalita půdy
Diagnostika protozoárních parazitů diagnostika, protozoární paraziti
Ekologicky šetrná aditiva ve výživě brojlerových kuřat .
Erozní procesy a změna klimatu .
Funkce mokřadů v zemědělské krajině mokřady, ptáci, živiny, organické látky, zemědělství
Genomická selekce ve šlechtění prasat šlechtění, prasata, genomická, selekce
Geny a genetické markery ovlivňující užitkové vlastnosti prasat .
Influenza - moderní vakcíny, vakcinace dopad na chovy prasat, drůbeže a koní .
Intenzifikační metody reprodukce ovcí II – diagnostika gravidity diagnostika gravidity, sonografie, počet plodů
INTENZIFIKAČNÍ METODY REPRODUKCE U OVCÍ .
Kolostrální a laktogenní imunita u prasat imunita, prasata, kolostrální, laktogenní
Kolostrální výživa telat dojeného skotu .
Kontaminace půdy .
KORONAVIROVÉ INFEKCE VE VETERINÁRNÍ A HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ koronaviry, infekce
Levostranná dislokace slezu .
Lisování olejů ze semen ovocných druhů a využití sekundárních produktů .
Mastitidy způsobené prototékami .
Mastné kyseliny v kravském mléce: význam, syntéza, metabolismus a vztah k energetické bilanci dojnic mléko, mastné kyseliny, syntéza, metabolismus
Meliorační stavby jsou dlouhodobou investicí do pozemku. Problematika odvodnění. .
Metody identifikace management zón a jejich uplatnění v precizním zemědělství precizní zemědělství, variabilní aplikace, mapování půdy
Metody klasifikace jatečně upravených těl skotu – současnost a budoucnost .
MODERNÍ TECHNIKA A SYSTÉMY PRO OBLAST INTELIGENTNÍHO VINOHRADNICTVÍ .
Moderní výživa a odchov telat kolostrum, krmná aditiva, probiotika, prebiotika.
Mokřady v zemědělské krajině mokřady, obojživelníci, makrofyta, indikátor krajiny, geoprocesové nástroje
Možnosti léčby a prevence mastitid dojeného skotu bez použití antibiotik .
Možnosti využití družicových radarových dat v rostlinné výrobě. družice, data, radar, rostlinná, výroba
Možnosti využití odpadních vod pro závlahu salinita, mikronutrienty, živiny, organické látky
Možnosti zvyšování odolnosti dojnic vůči nástupu mastitidy .
Nástroje precizního zemědělství v chovech dojeného skotu .
Novinky v zemědělské technice .
Novinky v zemědělské technice II novinky, technika, zemědělství
Obrana rostlin proti houbovým patogenům receptory, hypersenzitivní reakce, geny odolnost, signální dráhy, rezistence
Ochrana rostlin v precizním zemědělství ochrana, rostliny, precizní, zemědělství
Organická hmota, meziplodiny, fyzikální vlastnosti půdy .
Ovariální dynamika krav post partum a funkční poruchy plodnosti .
Péče o pohybový aparát skotu – digitální dermatitida skotu skot, onemocnění pohybového aparátu, dermatitida, prevalence, faktory
PERSPEKTIVNÍ TECHNOLOGIE A TECHNIKA PRO OŠETŘOVÁNÍ A OCHRANU PŮDY VE VINICÍCH technologie, technika, ošetřování, vinice, ochrana
Pěstování léčivých rostlin. .
Pícninářství na orné půdě a TTP .
Polní roboti a myšlenka robotického zemědělství .
Poruchy energetického metabolismu dojnic v okoloporodním období .
Použití krycích systémů při pěstování třešní .
PŘIROZENÁ PLEMENITBA A INSEMINACE U OVCÍ plemenitba, inseminace, ovce
Půda a legislativa .
Půdoochranné technologie – alternace glyfosátu půdoochranné, technologie, alternace, glyfosát
Půdoochranné technologie, protierozní ochrana půdy, meziplodiny půdoochranné technologie, protierozní ochrana půdy, meziplodiny
Regulace plevelů v kukuřici regulace, plevel, kukuřice
Regulace plevelů v ozimé řepce .
Regulace plevelů v trvalých travních porostech .
Regulace škodlivých organismů v ozimé řepce regulace, organismus, řepka, ozimá
Regulace vytrvalých plevelů na zemědělské půdě regulace, plevel, půda
Rezistence blýskáčků k vybraným insekticidním látkám .
Rezistence na antimikrobiální látky v chovech hospodářských zvířat rezistence, antimikrobiální, látky, zvířata, chov
Režim hospodaření v OPVZ s ohledem na zemědělství .
Role mokřadů v zemědělství mokřady, agroenvironmentální schémata, změny financování, snižování živin, ekosystémové služby, dotační nástroje
Senzory bezpilotních platforem pro DPZ v zemědělství senzory, bezpilotní, dpz, průzkum, dálkový
Šlechtění plodin pro nasycení 10 miliard .
VĚTRNÁ EROZE – LITERÁRNÍ REŠERŠE .
Vliv managementu chovu na spotřebu antimikrobik správná chovatelská praxe, management chovu, antimikrobiální rezistence
Vliv osevních postupů na změny druhového spektra plevelů vliv, osevní, postupy, plevel
Vliv ustájení na užitkovost skotu ustájení, welfare, doba ležení, užitkovost, zdraví, reprodukce.
Vliv welfare na zdraví hospodářských zvířat .
Vliv zemědělství na biodiversitu vliv, zemědělství, biodiversita
Vodní eroze a protierozní opatření v podmínkách České republiky .
Vodní nádrže v zemědělství pesticidy, drenážní systém, malé vodní útvary, snižování živin, ptačí společenstva, zemědělská krajina
Vrstevnicové obdělávání a pásové střídání plodin jako účinná protierozní opatření vrstevnice,l obdělávání, střídání, plodiny, protierozní, opatření
Výskyt fenolických látek v ovoci .
Využití družicových snímků pro hodnocení růstu a predikci výnosu polních plodin .
Využití indikátorů negativní energetické bilance v managementu chovu dojeného skotu .
VYUŽITÍ ODPADNÍCH PRODUKTŮ ZE ZAHRADNICTVÍ PRO ENERGETICKÉ ÚČELY .
Využití pomocných plodin v pěstebních technologiích .
Význam mokřadů v zemědělské krajině receptory, hypersenzitivní reakce, geny odolnost, signální dráhy, rezistence
Závlahové nádrže zavlažované plodiny, klimatická změna, soil and water assessment tool
Závlahy .
Zdravotní stav končetin dojnic zdravotní, stav, končetiny, dojnice
Zootechnická opatření vedoucí ke zlepšení welfare ovcí .
Zpracování půdy a zakládání porostů v podmínkách probíhající klimatické změny- nové technologie a jejich aplikace pro omezení projevů eroze a dalších negativních jevů. .