Klíčová slova: "mokřady, agroenvironmentální schémata, změny financování, snižování živin, ekosystémové služby, dotační nástroje"


Hubačíková, V.

 

Úvod

Přestože přírodní mokřady pokrývají pouze 6 % celkové rozlohy země na celém světě, tvoří nezbytnou součást světových ekosystémů, nezbytnou pro člověka a udržitelnost přírodního kapitálu. Za posledních 200 let došlo k masivnímu úbytku přirozených mokřadů, způsobených především lidskou činností, která změnila a degradovala mokřady, což vedlo ke ztrátě více než poloviny světových vnitrozemských mokřadů. Hlavní faktory vedoucí k tomuto poklesu a změně se týkají antropogenních změn ve využívání půdy a změn hydrologického režimu v důsledku nárůstu produkce zemědělství, lesnictví a biomasy.

Mokřady jsou kritickými ekosystémy pro biologickou rozmanitost, kterou podporují, a pro ekosystémové služby, které poskytují. Zároveň však tyto diverzifikované ekosystémy trpí četnými a vícenásobnými dopady, a to i v kontextu změny klimatu. V silně využívané zemědělské krajině mokřady představují jedinečné „přírodní ostrovy“ v husté antropogenní matrici.

Politiky pro implementaci mokřadů v Dánsku a Švédsku – historické poznatky a nově vznikající problémy

Mokřady poskytují v krajině řadu ekosystémových funkcí, protože slouží jako stanoviště pro flóru a faunu, systémy pro zmírnění ztráty živin, napomáhají akreci organického uhlíku a poskytují cenné rekreační služby pro lidi (Strand a Weisner, 2013; Audet a kol., 2020). Teprve v posledních čtyřech desetiletích si lidé začali uvědomovat skutečný význam mokřadů jako ekosystémů a důsledky minulých změn a ztráty těchto oblastí (Semeraro et al. ., 2015). V důsledku toho byly v politické sféře navrženy různé právní předpisy, politiky a agroenvironmentální schémata (AES) pro výstavbu, obnovu a správu mokřadů, jako slibná opatření k dosažení environmentálních cílů zemí (Alvarez a kol., 2010).

Jak v Dánsku, tak ve Švédsku se obnovené a vybudované mokřady staly během posledních dvou desetiletí důležitou součástí agroenvironmentálních strategií řízení a environmentálních politik (Jepsen et al., 2015). Obě země mají podobné politické a správní struktury a sdílejí silné sociálně demokratické dědictví s pevným důrazem na všeobecný blahobyt. Ve využívání půdy jak v Dánsku, tak v jižních částech Švédska dominuje intenzivní zemědělství ve velkém měřítku.

Pro obě země byly mokřady přirozenou součástí krajiny před zahájením odvodňovacích systémů před 200 lety. Spolu s vyhovujícími biofyzikálními předpoklady mají oba regiony vysoký potenciál pro tvorbu nebo obnovu mokřadů. Obě země jsou dnes jako součást EU povinny plnit směrnici EU o stanovištích, rámcovou směrnici o vodě (WFD) a směrnice o dusičnanech (ND), aby zlepšily stav svých suchozemských a vodních ekosystémů.

Přehled o překážkách účasti vlastníků půdy v AES

Programy obnovy mokřadů v Evropě jsou ve většině případů vyvíjeny a financovány v rámci politických programů, které jsou buď výhradně v odpovědnosti jednotlivých zemí, nebo v moci EU prostřednictvím Společné zemědělské politiky EU (CAP). V roce 1992 byly agroenvironmentální schémata (AES) zavedeny prostřednictvím Programu rozvoje venkova EU (osa 2 pilíře 2 SZP) (Evropská komise, 2005), jako povinné pro členské státy (EHS, 1992; Lafferty a Hovden, 2003). Programy obnovy a tvorby mokřadů jsou opatření, která jsou ve většině členských států EU součástí struktury agroenvironmentálních schémat v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). AES jsou programy, které uplatňují finanční platby s cílem motivovat zemědělce, aby dobrovolně přijali méně škodlivé postupy implementací vybraných agroenvironmentálních opatření (AEO). AEO jsou obvykle implementovány prostřednictvím smlouvy AES uzavřené mezi vládním veřejným orgánem a zemědělcem na dané období (Evropská komise, 2017); tyto smlouvy vyžadují, aby zemědělec upravil své zemědělské postupy výměnou za ekonomický prospěch ve formě platby na hektar, která se rovná ušlému příjmu. Základním principem AES je, že přijetí AEO a účast zemědělců jsou založeny na dobrovolných akcích (Evropská komise, 2005). Díky tomuto dobrovolnému zaměření je ochota zemědělců účastnit se AES ústředním bodem úspěšné implementace, a tím dosažení politických cílů (Yeboah et al., 2015).

Tvůrci veřejné politiky, kteří navrhují AES, se často zaměřují na dosažení nákladové efektivity z pohledu centrální vlády a úřadů, takže by se mohlo zdát, že tvůrci politik někdy opomíjejí potřeby farmářů ohledně praktické implementace. Přesto se z mnoha studií zjistilo, že finanční pobídka je primárním faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí farmáře zúčastnit se AES (např. OECD, 1998). To je zcela logické, protože mnoho zemědělců se spoléhá na příjmy ze svých farem.

Přehled účasti farmářů na AES a mokřady

Studie z Dánska se soustředila na postoje farmářů k realizaci prvních vybudovaných mokřadů (VM) v Dánsku. Zjistilo se, že většina zúčastněných zemědělců si nebyla jistá výhodami, které by mohly plynout z budování mokřadů. Kromě toho byla zvážena prostorová umístění VM, přičemž zemědělci upřednostňovali myšlenku, že by měly být spojeny s posouzením toho, kde by byl účinek největší. Dalším problémem mohlo být to, že farmy by musely provést investici předem (až 600 000 DKK) s kompenzací vyplacenou poté (otázka likvidity).

Ve Švédsku studie rozhovorů mezi 15 vlastníky půdy odhalila, že hlavním důvodem pro nevybudování mokřadu byla klasifikace půdy produktivním vlastníkem půdy. Dalšími překážkami, které zemědělci vnímali, bylo zatěžující řízení, nedostatek znalostí, časově náročné aplikační postupy, nepřiměřené finanční pobídky, osobní obchodní úvahy a sporná účinnost snižování živin (Hansson et al., 2012). V další studii 135 vlastníků pozemků ve stejné obecné oblasti, jako je právě zmíněná, mělo přibližně 50 % vlastníků pozemků pozitivní pocity ohledně budování mokřadů na svých pozemcích (Feuerbach, 2011). Přesto se hlavní překážka, o které diskutovali, týkala ekonomické otázky (tj. nulového zisku při výstavbě mokřadů).

Další hlavní motivací pro přihlášení do programu mokřadů byl přístup k informacím o tom, jak úbytek mokřadů osobně ovlivňuje vlastníky půdy (Nebel et al., 2017), doplněný o větší porozumění a smysl pro odpovědnost za dopady na životní prostředí.

Motivaci farmářů k účasti na programech pro mokřady je potřeba, aby AES nabídl:

 • úrovně kompenzace, které nejsou nižší než ušlé výhody a na úrovni s požadovaným úsilím (několik úrovní kompenzace);
 • stabilní dlouhodobé financování;
 • návrhy flexibilních schémat (např. jednorázová částka nebo roční platba);
 • schémata, která podporují a zahrnují informační strategie směrem k vlastníkům půdy, dokumentující přínosy a otázky udržitelnosti pro zemědělce i pro společnost obecně.

 

Výsledky studie

Změny v čase – faktory ovlivňující tvorbu mokřadů v Dánsku

Z prvotních cílů a samotné realizace mokřadů od programu AP-II víme, že v rámci programu AP-II bylo vytvořeno pouze 6 752 ha mokřadů, a že v období 1999–2015 bylo vytvořeno celkem 15 454 ha mokřadů ze všech mokřadních programů posuzovaných pro tento článek (Kirkebæk, 2017). Původního cíle obnovit 16 000 ha mokřadů v AP-II tak bylo dosaženo o 15 let později, než se původně očekávalo. Celkově se v období 1999–2015 podařilo dosáhnout pouze poloviny cíle..

Příčiny nepoměru mezi politickými cíli a skutečně obnovenou půdou lze hledat v některých změnách, ke kterým v průběhu času došlo, klíčové změny v průběhu času v Dánsku byly následující:

 1. Změny požadavků na účinnost N: nižší účinnost kg N na ha > větší plocha
 2. Finanční změny – a) změna financování (ze státního na částečné financování EU)
 3.   b) přechod z paušální částky na roční náhradu
 4. c) zvýšené kompenzace a náklady na ha
 5. Změna ve struktuře řízení – a) od krajů ke státu a nyní větší zapojení obcí
 6. b) zapojit více vlastníků půdy a složitější schémata

 

Změny požadavků na účinnost N – nižší požadavky na účinnost v kg N na ha v průběhu času

Velmi vysoká míra redukce N byla navržena v AP-II, kde byly požadavky na odstranění N stanoveny na 350 kg N/ha ročně - v konečném hodnocení AP-II byla tato hodnota snížena na 265 kg N/ha ročně. V současnosti je stanovena na 90 kg N/ha ročně.

Finanční změny

Závěrečné ekonomické hodnocení AP-II ukázalo, že ekonomický rámec pro projekty mokřadů byl důležitý pro počet přeměněných mokřadů. Postupem času se náklady zvýšily, z 25 000 DKK/ha na 117 000 DKK/ha. V AP-II existovaly dva typy schémat financování projektů v oblasti mokřadů, které byly poskytovány státem: kompenzace poskytnuté najednou (paušální částka) nebo průběžná kompenzace (roční kompenzace po dobu 20 let). První typ byl nejoblíbenější. Zemědělci obvykle upřednostňovali získání peněz na okamžitý nákup nové půdy, takže jednorázová platba spolu s přístupem k půdě, kterou bylo možné zakoupit, byla v tomto raném období klíčovým faktorem úspěchu. Došlo k jasné změně úrovní kompenzací z AP-III na dohodu o zeleném růstu. Od 37 000 do 117 000 DKK/ha) na základě hodnocení projektů prováděných v rámci AP-III.

Změna ve struktuře řízení

AES jsou stále financovány ústřední vládou a jsou implementovány prostřednictvím zprostředkovatelů – nejprve krajů a nyní obcí – působících na úrovni regionů, povodí nebo dílčích povodí jako součást decentralizovaného řízení. V důsledku těchto ujednání se farmáři stali aktéry v souboru komplexních, vnořených institucionálních uspořádání (Taylor a Grieken, 2015). Zároveň všechny navrhované mokřadní oblasti byly rozsáhlé oblasti ve vlastnictví mnoha vlastníků půdy, což trvalo dlouho, než se s nimi uzavřely dobrovolné dohody.

Přestože původních politických cílů, tj. pokrytí určitých oblastí obnovenými mokřady, dosud nebylo dosaženo, množství obnovených mokřadů v Dánsku je stále působivé, zejména v tom smyslu, že úsilí o obnovu bylo založeno na dobrovolných dohodách. Hlavním řídícím faktorem, proč byly mokřady zřízeny, je dánský zákon o pozemkové úpravě (Jordfordelingsloven), zejména novely zákona v letech 1990 a 1998, kde byl rozšířen cíl provádění pozemkových úprav.

V Dánsku je cílem obnovit 17 500 ha mokřadů a v letech 2016 až 2021 vytvořit více než 1 500 nově vybudovaných mokřadních oblastí (minivådområder) (0,2-2 ha s povodím 100 ha). Kvůli tomuto plánu jsou důležitými zúčastněnými stranami v nových ujednáních o správě mokřadů zemědělci a jejich místní sdružení farmářů, zejména proto, že bude zavedena nová dánská prostorově diferencovaná regulace N, kde bude farmář regulován buď prostřednictvím kolektivního AEO (mokřady, budování mokřadů, zalesňování atd.) nebo „takzvaným“ zaměřeným na AEO specifické pro farmy (MFVM, 2018). Farmáři a farmářské svazy proto chápou, že pokud neposkytnou očekávané mokřady, bude třeba cílů dosáhnout prostřednictvím jiných opatření souvisejících s farmami, kde nemusí být plně kompenzovány.

Změny v čase – faktory ovlivňující tvorbu mokřadů ve Švédsku

Zatímco analýza implementace dánských mokřadů z roku 1998 ukázala úzké zaměření na zmírňování N, švédské programy pro mokřady měly více multifunkční cíle. Stejně jako v Dánsku je však ochota zemědělců zapojit se do projektů mokřadů ve Švédsku příliš nízká na to, aby dosáhli národních cílů, a splnili tak pouze dvě třetiny národního cíle 12 000 ha nových mokřadů v letech 2000 až 2010 (Franzén et al.., 2016).

Klíčové změny v plánech implementace švédských mokřadů v průběhu času:

 1. Finanční změny – a) změna z jednorázových částek na roční náhradu
 2. b) změna financování (ze státního/krajského financování na částečné financování prostřednictvím EU)
 3. c)  zvýšení maximální náhrady na ha a nákladů na ha
 4. Nárůst zeměpisných oblastí Švédska, kde byly uplatňovány dotace na výstavbu mokřadů
 5. Přísnější zaměření na vybrané ekosystémové služby získané z mokřadů (tj. retence živin a biodiverzita)
 6. Zavedení bezplatného poradenského systému „Zaostřeno na živiny“

Finanční změny

Ve Švédsku došlo k zásadním změnám v kompenzačních plánech v průběhu let, od malých částek kompenzací za obhospodařování vlhkých luk až po vysoké procento hrazených stavebních nákladů (až 100 %) ve spojení s podporou managementu založenou na VM hektarech. Ve Švédsku systém dotací nezohlednil ztrátu produktivní půdy ani ekonomické dopady této situace. Vzhledem k tomu, že z výstavby mokřadů nevznikají žádné příjmy, výsledkem bude ekonomická ztráta, pokud se využije produktivní půda. Dále náklady spojené s managementem mokřadů, které jsou do určité míry pokryty dotacemi, ale ne nutně až do výše 100 %.

Nárůst zeměpisných oblastí Švédska, kde byly uplatňovány dotace na výstavbu mokřadů

V posledních několika desetiletích bylo ve Švédsku vybudováno více než 12 000–15 000 ha mokřadů, což je skutečně obrovská oblast. Během této doby byly přeměněny lokality na orné půdě - optimální topografická a hydrologická místa pro výstavbu mokřadů. Ale i některé neoptimální oblasti pro rostlinnou výrobu, byly přeměněny na mokřady. Nyní je stále obtížnější najít vhodná místa pro výstavbu mokřadů, která mohou poskytovat účinné ekosystémové služby – zejména zadržování živin – a přitom nezasahovat do vysoce hodnotné zemědělské půdy.

Přísnější zaměření na vybrané ekosystémové služby získané z mokřadů (tj. retence živin a biodiverzita)

Zahrnutí dalších ekosystémových služeb – kromě zadržování živin a biologické rozmanitosti – vedlo k různým pohledům na nákladovou efektivitu, protože nejenom zadržování živin musí nést veškeré náklady. I když je obtížné vypočítat peněžní hodnotu mnoha ekosystémových služeb, skutečnost, že například tlumení toku a prevence povodní, účinky na pesticidy, kulturní hodnoty a rekreace jsou nyní pravidelně zahrnuty do hodnocení výstavby mokřadů,. Znamená to, že pozitivní aspekty by mohly vést k ještě příznivějšímu pohledu na toto environmentální opatření. Ve Švédsku se budování mokřadů pro retenci živin zaměřila na vysokou retenci (v kg) na hektar, což vedlo k vytvoření relativně malých, ale účinných mokřadů, zejména pokud jde o retenci N (Strand a Weisner, 2013).

Zavedení bezplatného poradenského systému „Zaostřeno na živiny“

Program „Greppa Näringen“ (Zaměření na živiny), který poskytuje bezplatné poradenství při zavádění mokřadů švédským farmářům, byl zahájen v roce 2001. Ve spolupráci jej provozuje Švédská rada pro zemědělství, Federace švédských farmářů a různé krajské správní rady a poradenské firmy. Zavedení tohoto informačního systému, úzce spojeného se systémem RDP, bylo relativně účinným způsobem, jak ve Švédsku vybudovat mokřady. Zprávy o jednotlivých farmách od poradenských společností putují jak vlastníkům půdy, tak i krajským správním radám. Zemědělci také získají pomoc prostřednictvím svého kontaktu s konzultanty pro návrh mokřadů a podnikateli pro vlastní stavební práce.

Změna ve struktuře řízení

Ve Švédsku dnes administrativní práce s výstavbou mokřadů provádějí okresní správy – kromě plateb dotací, které pocházejí od rady zemědělství. Okresní správy jsou také odpovědné za ověření, že mokřady jsou vybudovány podle specifikací, a že jejich správa je prováděna správně. Když je s dotacemi vybudována mokřadní oblast, je vlastník půdy smluvně zavázán udržovat funkci mokřadů po dobu 20 let a obhospodařovat mokřady podle pravidel stanovených Agricultural Board of Sweden, implementovaných a kontrolovaných okresními správami. V roce 2018 byl zahájen nový program: „Lokal samordning mot övergödning“ (místní koordinace proti eutrofizaci). Program se skládá z 20 různých „místních koordinátorů“, kteří pracují s různými odvodňovacími oblastmi za účelem snížení eutrofizace. Jejich úlohou je pomáhat zemědělcům snižovat vypouštění živin a také „prodávat“ koncept např. realizace mokřadů, dvoustupňový příkop atd. (HaV, 2020).

 

 

Implementace mokřadů – učení napříč zeměmi

I když bylo v Dánsku a Švédsku obnoveno nebo vybudováno mnoho mokřadů, stále existuje velký potenciál pro další výstavbu. Tímto procesem prošla pouze 2 % původních mokřadních oblastí v Dánsku, které mohly být potenciálně obnoveny. Ve Švédsku dosud nebyly dosaženy národní cíle implementace mokřadů. Aby se tato situace vyrovnala, je nezbytné vyřešit, proč byla obnova a výstavba mokřadů pomalejší, než se očekávalo.

Hlavní rozdíly v implementaci mokřadů mezi Dánskem a Švédskem lze nalézt v rozdílech v jejich účelu implementace u prvních programů pro obnovu a výstavbu mokřadů v každé zemi.

Jak je uvedeno výše, Dánsko má užší zaměření na snižování vypouštění živin ze zemědělské půdy, zatímco Švédsko má více multifunkční přístup, který se nezaměřuje pouze na snižování emisí živin, ale také na zvyšování biologické rozmanitosti a přeměnu zemědělské půdy na nezemědělskou půdu. Jedním z vysvětlení tohoto rozdílu může být, že švédská krajina má více přirozených a polopřirozených stanovišť než Dánsko, což vede k vyšším možnostem nákladově efektivního pokračování, doplnění a „upgrade“ již existujících stanovišť.

Kromě toho skutečnost, že Švédsko zahájilo své plány přeměny veřejné politiky dříve (1986) než Dánsko (1998), pravděpodobně vedla k disparitě přeměněné půdy. Rozdíly se však objevují také v různých režimech podpory a dotací, které obě země vyvinuly.

Dalším klíčovým rozdílem bylo; jak byli zemědělci zapojeni a kontaktováni. V Dánsku se většinou jednalo o proces shora dolů, kdy úřady (obce) rozhodují o tom, kde realizovat velké mokřady, a poté kontaktovat farmáře, zatímco ve Švédsku to byli zemědělci, kdo rozhodoval o tom, kde mokřady realizovat. Ve Švédsku obvykle získaly podporu menší mokřady, rybníky a VM a v Dánsku byly implementovány mnohem větší mokřady (obvykle 100 500 ha až 2 000 ha).

Implementace a přijetí mokřadů pro zemědělce v dánském kontextu také závisí na úrovni kompenzace. Protože dánský systém vodního plánování a regulace jeho zemědělství jsou v mnoha ohledech centralizovanější (tj. národně stanovené cíle, implementace a pokyny) než decentralizovaný švédský agroenvironmentální systém. Místní angažovanost ve Švédsku pomáhá podporovat projekty stejně jako dříve projekty APII v Dánsku, kde dánské kraje hrály hlavní roli. Pokud nedojde k místnímu zapojení obcí, farmář se spoléhá na svůj vlastní zájem o projekt a kompenzace hraje větší roli. Ve Švédsku je vynakládáno mnohem více úsilí na vzdělávání a poradenství v oblasti obnovy a vytváření mokřadů, jak ukazuje například jeho poradenský systém Focus on Nutrients. Tento švédský systém bezplatného poradenství je skutečným příkladem toho, jak jsou informační strategie užitečné a potřebné při používání dobrovolných nástrojů.

Informace a podpora

K zajištění úspěšné účasti je nutná podpora ze strany státních, regionálních a místních orgánů i organizací zemědělců. Informační a rozšiřující úsilí by se mělo zaměřit zejména na zvyšování povědomí o multifunkčním úsilí a na podporu motivace ke správě a následně účasti na poskytování ekosystémových služeb.

Aby se zemědělci mohli zúčastnit, budou vyžadovat lepší pochopení dalších výhod, jako je biologická rozmanitost, toho, co se od nich jako vlastníků půdy očekává a jak to souvisí s farmou vlastníků půdy. Zahrnutím nástrojů politiky založené na informacích do programů a schémat politiky v oblasti mokřadů možná také začne proces učení.

Důležité je prostorové zacílení AEO pro budoucí efektivitu implementace mokřadů

Větší pozornost je třeba věnovat identifikaci optimálního prostorového rozložení mokřadů, aby se dosáhlo multifunkčních mokřadů s více efekty, u kterých bylo prokázáno, že zvyšuje účinnost a účinnost AES.

Pochopení integrální role mokřadů jako životně důležitého zdroje pro kvalitu vody, kontrolu povodní, rekreaci a přírodních stanovišť umožňuje zemím uznat důležitost zajištění podmínek, které mohou umožnit účinnější politiku a implementaci týkající se obnovy mokřadů. V posledních čtyřech desetiletích byly mokřady obnoveny nebo vybudovány na orné půdě jako AEO v Dánsku a Švédsku. Obě země se na tuto nutnost zaměřily, ale až dosud se jim nepodařilo obnovit ani vytvořit tolik mokřadů, jak si původně zamýšlely.

Budoucnost implementace mokřadů v Dánsku a Švédsku bude záviset na strukturách AES, povinnostech směrnic EU a reformách SZP v nadcházejících letech. Je však potřeba přehodnotit účel realizace mokřadů. Pokud budou programy politiky v oblasti mokřadů i nadále zaměřeny na dusík, pak budou zanedbány další naléhavé environmentální a společenské problémy, jako jsou nástroje pro zmírnění a přizpůsobení skleníkových plynů, rekreační hodnoty pro venkovské obyvatelstvo a další ekosystémy (Kaspersen et al., 2016).

To však vyžaduje nové rámce spolupráce se zaměřením na spolupráci, dialog a odhodlání nalézt společná řešení mezi (zemědělec ↔ zemědělec) a mezi zúčastněnými stranami s různými zájmy (zemědělci ↔ další zúčastněné strany) v integrovaném přístupu k řízení vodních zdrojů, který podporuje zemědělce ↔ zemědělce ↔ myšlení autority (schůzka shora dolů, zdola nahoru). Celkově to bude vyžadovat pečlivě navržené agroenvironmentální systémy pro zajištění účinnosti.

 

Literatura:

STRAND, J.A., WEISNER, S.E.B., 2013. Effects of wetland construction on nitrogen transport and species richness in the agricultural landscape - experiences from Sweden. Ecol. Eng. 56, 14–25.

AUDET, J., ZAK, D., BIDSTRUP, J., HOFFMANN, C.C., 2020. Nitrogen and phosphorus retention in Danish restored wetlands. Ambio 49 (1), 324–336. https://doi.org/10.1007/ s13280-019-01181-2.

SEMERARO, T., GIANNUZZI, C., BECCARISI, L., ARETANO, R., DE MARCO, A., PASIMENI, M.R., ZURLINI, G., PETROSILLO, I.A., 2015. Constructed treatment wetland as an opportunity to enhance biodiversity and ecosystem services. Ecol. Eng. 82, 517–526.

ALVAREZ, S., ASCI, S., VOROTNIKOVA, E., 2010. Valuing the potential benefits of water quality improvements in watersheds affected by non-point source pollution. Water 8 (4), 112. https://doi.org/10.3390/w8040112.

JEPSEN, M.R., KUEMMERLE, T., MÜLLER, D., ERB, K., VERBURG, P.H., HABERL, H., VESTERAGER, J. P., ANDRIČ, M., ANTROP, M., AUSTRHEIM, G., BJÖRN, I., BONDEAU, A., BÜRGI, M., BRYSON, J., CASPAR, G., CASSAR, L.F., CONRAD, E., CHROMÝ, P., DAUGIRDAS, V., et al., 2015. Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy 49, 53–64. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003.

LAFFERTY, W., HOVDEN, E., 2003. Environmental policy integration: towards an analytical framework. Environ. Politics 12, 1–22.

European Commission, 2005. Agri-Environmental Measures: Overview on General Principles, Types of Measures, and Application. European Commission Directorate General for Agriculture and Rural Development, Brussels. European Commission, 2017. Science for Environment Policy. Agri-Environmental Schemes: How to Enhance the Agriculture-Environment Relationship. Thematic Issue 57. Issue Produced for the European Commission DG Environment by the Science Communication Unit. UWE, Bristol. http://ec.europa.eu/environment/inte gration/research/newsalert/pdf/AES_impacts_on_agricultural_environment_57si_en. pdf.

YEBOAH, F.K., LUPI, F., KAPLOWIT, M.D., 2015. Agricultural landowners’ willingness to participate in afilter strip program for watershed protection. Land Use Policy 49, 75–85.

LOFTUS, T.T., KRAFT, S.E., 2003. Enrolling conservation buffers in the CRP. Land Use Policy 20 (1), 73–84.

NEBEL, S., BRICK, J., LANTZ, V.A., TRENHOLM, R., 2017. Which Factors Contribute to Environmental Behaviour of Landowners in Southwestern Ontario, Canada? Environ. Manage. 60, 454–463.

STRAND, J.A., WEISNER, S.E.B., 2013. Effects of wetland construction on nitrogen transport and species richness in the agricultural landscape - experiences from Sweden. Ecol. Eng. 56, 14–25.

FEUERBACH, P., 2011. Uppf¨öljning av markägares tidigare intresse att anlägga våtmarker (Follow-up of Landowner’s Earlier Interest in Establishing Wetlands). National report, Interreg 4b-project Aquarius (in Swedish).

HANSSON, A., PEDERSEN, E., WEISNER, S.E.B., 2012. Landowners’ incentives for constructing wetlands in an agricultural area in south Sweden. J. Environ. Manage. 113, 271–278.

KIRKEBÆK, M., 2017. Personal Communication with Mikael Kirkebæk. Danish Environmental Protection Agency.

TAYLOR, B.M., GRIEKEN, M.V., 2015. Local institutions and farmer participation in agri-environmental schemes. J. Rural Stud. 37, 10–19.

FRANZÉN, F., DINNÉTZ, P., HAMMER, M., 2016. Factors affecting farmers’ willingness to participate in eutrophication mitigation - a case study of preferences for wetland creation in Sweden. Ecol. Econ. 130, 8–15.

VAN DER HORST, 2007. Assessing the efficiency gains of improved spatial targeting of policy interventions; the example of an agri-environmental scheme. J. Environ. Manage. 85 (2007), 1076–1087

GRAVERSGAARD, M., JACOBSEN, B.H., HOFFMANN, C.CH., DALGAARD, T., ODGAARD, M.V.,  KJAERGAARD, CH., POWELL, N., STRAND, J.A., FEUERBACH, P., TONDERSKI, K., 2021, Policies for wetlands implementation in Denmark and Sweden – historical lessons and emerging issues, Land Use Policy, Volume 101, 2021, 105206, ISSN 0264-8377, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105206.

KASPERSEN, B.S., JACOBSEN, T.V., BUTTS, M.B., BOEGH, E., MÜLLER, H.G., STUTTER, M., FREDENSLUND, A.M., KJAER, T., 2016. Integrating climate change mitigation into river basin management planning for the Water Framework Directive – a Danish case. Environ. Sci. Policy 55 (Part 1), 141–150.

HaV, 2020. Lokalt åtgärdsarbete mot övergödning. https://www.havochvatten.se/ha

Zpracoval/a: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, verah@mendelu.cz