STATUT

České technologické platformy pro zemědělství

Úvodní ustanovení

V souladu s výzvami uvedenými v Lisabonské strategii a na základě iniciativy Evropské komise podporující vytváření evropských technologických platforem, s cílem šíření nejnovějších poznatků vědy a výzkumu, sdílení a využívání odborných informací a posílení komunikace mezi podnikatelskou sférou a akademickým sektorem cestou principů veřejně-soukromého partnerství, ustavují strany, uvedené v příloze tohoto Statutu, podpisem „Deklarace“ „Českou technologickou platformu pro zemědělství“ (dále jen „ČTPZ“) jakožto iniciativu Zemědělského svazu České republiky (dále jen „ZS ČR“).

 

HLAVA I

Základní ustanovení

Čl. 1.

Název a sídlo

Název:                       Česká technologická platforma pro zemědělství                      

Anglický název:        Czech Technology Platform for Agriculture

Sídlo:                         Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1.

 

Čl. 2.

Právní poměry

ČTPZ je ustavena na základě čl. 8 a 15 Stanov ZS ČR jako jeho orgán, je součástí jeho organizační struktury se specifickým zaměřením činnosti a to v souladu s iniciativou EK ze dne 16.6.2004, týkající se vytvoření technologických platforem a „Metodikou pro vytvoření, uznání a podporu TP v působnosti Mze“. ČTPZ nemá vlastní právní osobnost a navenek za ní právně jedná k tomu zmocněný koordinátor - ZS ČR. Ve své činnosti se řídí Stanovami ZS ČR a tímto Statutem.

ČTPZ je založena na dobu neurčitou.

 

Čl. 3

Územní působnost

ČTPZ vyvíjí svoji činnost na území České republiky. Při své činnosti také spolupracuje s dalšími technologickými platformami ustanovenými v zemích EU a v dalších zemích, především pak s ETP s obdobným zaměřením.

 

Čl. 4

Předmět činnosti

Předmět činnosti vychází z potřeb zemědělských podnikatelů v České republice, navazujícího zpracovatelského průmyslu a jejich dlouhodobé strategie udržitelnosti, s přihlédnutím napotřeby evropského zemědělského sektoru, evropskou technologickou platformu, s cílem propojení aplikovaného výzkumu a zemědělské praxe a jeho pozitivního dopadu na resort zemědělství, včetně přínosu pro spotřebitele.

Hlavními cíli ČTPZ jsou:

 • budování a zajišťování rozvoje znalostního systému v oblasti zemědělské prvovýroby s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru;
 • koordinace aktivit a výměna poznatků v oblasti zemědělství u profesně zaměřených subjektů jakými jsou výzkumné instituce, chovatelé a jejich sdružení, zemědělské univerzity a zpracovatelé zemědělských produktů;
 • přenos aktuálních informací, které přispějí k rozvoji a zefektivnění zemědělské výroby nejen na národní úrovni, ale i na mezinárodní úrovni ve smyslu implementace poznatků ze zahraničí a přenos poznatků směrem do zahraničí;
 • využití aktuálních poznatků zemědělského výzkumu a vývoje v  praxi a jejich efektivní přenos k cílovým uživatelům;
 • popularizace, medializace a propagace poznatků a informací na podporu českého zemědělství a spotřebu českých produktů, včetně podpory vzdělávání;
 • hledání a porovnání intenzivních a alternativních způsobů hospodaření, včetně ekologických způsobů hospodaření;
 • pořádání konferencí, seminářů a workshopů;
 • koordinace činnosti v oblasti vědeckovýzkumných aktivit jednotlivých organizací;
 • poradenské aktivity pro účely posouzení právních norem v dané oblasti, pro účely odborných posudků, odborných stanovisek pro další subjekty a pro tvorbu právních předpisů týkajících se rozvoje aktivit v oblasti působení technologické platformy;
 • podpora iniciativ zaměřených na posílení konkurenceschopnosti zemědělství a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit;
 • aktivní podíl na iniciaci, tvorbě a implementaci strategických dokumentů v oblasti zemědělství, a to zejména, ale ne výlučně cestou:
  • zpracováním vize rozvoje výzkumu v oblasti zemědělství,
  • vypracováním strategického plánu výzkumu,
  • přípravou implementačního plánu,
  • stanovením hlavních směrů výzkumu v oblasti zemědělství,
  • tvorbou strategií pro rozvoj moderních technologií,
  • spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit,
  • přijetím úlohy spojovacího článku mezi vědou, výzkumem a zemědělskou praxí iniciováním a prováděním vědecko-technických výzkumů a využitím vědeckých řešení,
  • propagace programů zaměřených na podporu zavádění inovací do zemědělské prvovýroby,
  • metodická a organizační podpora pro členy ČTPZ v oblasti získávání zdrojů z evropských a národních fondů a institucí pro zajištění výše uvedených cílů,
  • podpora vzdělávacích a propagačních aktivit v oblasti zemědělské prvovýroby.

Naplnění výzvy pro zakládání národních technologických platforem, a to:

 1. zabezpečení dostatečného množství potravin, zajištění zdraví, spokojenosti a prosperity obyvatel správnou výživou a stravovacími návyky,
 2. rozvoj a využití biotechnologií v agrárním sektoru,
 3. restrukturalizace ohrožených komodit v rostlinné a živočišné výrobě,
 4. obnovitelné zdroje energie.
 5. změna klimatu

HLAVA II

Členství, práva a povinnosti členů

Čl. 5

Vznik členství

ČTPZ má otevřený charakter. O přijetí za člena ČTPZ je možno požádat písemně, k rukám předsedy představenstva nebo cestou svazové kanceláře ZS ČR.

O přijetí nového člena rozhoduje představenstvo ČTPZ na základě návrhu předsedy (místopředsedy) a to na svém nejbližším jednání po doručení žádosti. Žádost je schválena v případě nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě nerozhodnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, resp. jeho zástupce v případě nepřítomnosti předsedy. O výsledku hlasování je žadatel informován písemně do 30 kalendářních dnů od rozhodnutí představenstva.

Členem ČTPZ se v případě schválení představenstvem žadatel stává podpisem Deklarace oprávněným statutárním zástupcem.

 

Čl. 6

Deklarace

Podpis Deklarace zavazuje člena k propagaci ČTPZ a k realizaci cílů v ní stanovených. Samotná Deklarace (tvoří přílohu tohoto Statutu), stejně jako činnost kterékoliv ze stran, nevytváří a nemůže vytvářet finanční závazky pro zbývající strany, které dříve k takovému vytvoření nedaly zvláštní písemný souhlas. Každá ze stran nese plnou zodpovědnost za činnost, kterou provádí, obzvlášť za finanční závazky, kterými nezatěžuje zbývající strany Deklarace, pokud není stranami rozhodnuto jinak formou zvláštní, číslované a dotčenými stranami podepsané přílohy k Deklaraci.

 

Čl. 7

Práva a povinnosti členů

Členové ČTPZ mají právo účastnit se valné hromady, včetně hlasovacího práva, tj. volit a být volen do jednotlivých orgánů ČTPZ.

Každý člen má jeden hlas.

Členové mají právo vyjadřovat se k činnosti ČTPZ, předkládat návrhy, být informováni o jejích aktivitách a využívat dosažených výsledků, pokud jejich využití není upraveno zvláštním právním předpisem.

Členové mají právo používat označení „Člen České technologické platformy pro zemědělství.

Členové mají povinnost respektovat usnesení orgánů ČTPZ.

Členové vykonávají své povinnosti v ČTPZ zodpovědně a řádně tak, aby svým konáním hájili zájmy ČTPZ a přispívali tak k rozvoji odvětví zemědělství.

 

Čl. 8

Zánik členství

Vystoupit z ČTPZ lze na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného k rukám předsedy představenstva nebo svazové kanceláře ZS ČR. Dnem vystoupení se rozumí poslední den měsíce, ve kterém došlo k doručení oznámení o vystoupení.

Vyloučení z ČTPZ je možné na základě rozhodnutí nadpoloviční většiny všech členů představenstva v případě, že člen dlouhodobě neplní své závazky vyplývající z členstvív ČTPZ a na tuto skutečnost byl písemně upozorněn představenstvem, nebo se zvlášť závažným způsobem provinil proti dobrým mravům a poškodil tak jméno ČTPZ, nebo vstoupil do konkursu, vyrovnání, nebo bylo proti němu vydáno rozhodnutí soudu o úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., nebo vstoupil do likvidacea má záporný vlastní kapitál. Oznámení o ukončení členství zasílá členovi předseda představenstva či koordinátor a toto členství zaniká dnem doručení oznámení, nebo dnem kdy toto oznámení mohlo být doručeno.

Členství v ČTPZ může být zrušeno také dlouhodobou neúčastí na valné hromadě ČTPZ (více než 3 neúčasti po sobě), nízkou aktivitou člena, nebo jeho neplněním závazků vyplývajících z jeho působení v ČTPZ.

 

Čl. 9

Nároky při zániku členství

Člen ČTPZ, jehož členství zaniklo, nemá nárok na jakékoliv majetkové vypořádání.

Pokud má člen ke dni zániku členství v ČTPZ nevypořádané závazky, nezaniká ukončením členství jeho povinnost takové závazky vypořádat.

 

Hlava III.

Vnitřní organizace

Čl. 10

Orgány ČTPZ

Orgány ČTPZ jsou:

 • valná hromada,
 • představenstvo,
 • předseda představenstva
 • poradní skupina,
 • koordinátor.

Jednání orgánů je upraveno jednacím řádem, který schvaluje valná hromada ČTPZ a v souladu se Stanovami ZS ČR potvrzuje výbor ZS ČR.

První orgány ČTPZ navrhuje koordinátor na základě konzultací se členy ČTPZ.

Orgány ČTPZ jsou usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

V případě nedosažení usnášeníschopnosti může být svoláno náhradní jednání orgánu,

které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Možnost svolání náhradního

jednání, včetně stanovení místa a času konání, musí být uvedena v pozvánce na jednání.

 

Čl. 11

Valná hromada

Valnou hromadu ČTPZ tvoří všichni členové ČTPZ.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČTPZ. Členové na ní uplatňují svá práva řídit záležitosti ČTPZ a kontrolovat její činnost.

Valnou hromadu svolává představenstvo a schází se podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Valnou hromadu řídí předseda, nebo místopředseda představenstva.

Valná hromada je svolána pozvánkou zaslanou členům ČTPZ písemně, zejména elektronickou poštou a to nejméně 20 dnů před jejím konáním. V pozvánce bude kromě místa a času konání valné hromady také program jednání.

Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to písemně třetina všech členů, poradní skupina nebopředstavenstvo ZS ČR. V takovém případě se svolává písemnou pozvánkou nejméně 15 dnů před datem konání zasedání. Valná hromada se v tomto případě musí konat nejpozději do 60 dnů od přijetí žádosti.

Program jednání navrhuje představenstvo. Návrhy na zařazení do programu jednání mohou předkládat také jednotliví členové ČTPZ a to nejpozději 10 dnů před jejím konáním.

V případě schvalování změn Statutu ČTPZ je potřebná účast nejméně 2/3 všech členů a souhlasu nejméně 2/3 přítomných členů. V ostatních případech stačí pro schválení usnesení valné hromady nadpoloviční většina přítomných členů.

Z jednání valní hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva příp. místopředseda a zapisovatel. Zápis je následně rozeslán členům ČTPZ a to do 15 dnů od jejího zasedání.

Působnost valné hromady:

 • volba a odvolávání členů představenstva,
 • schvalování plánu činnosti ČTPZ,
 • schvalování obsahu strategických dokumentů ČTPZ, jakými jsou Strategická výzkumná agenda, Implementační akční plán, zprávy o činnosti ČTPZ apod.,
 • schvalování finančního plánu a výsledků hospodaření, pokud byl schválen rozpočet ČTPZ na základě zvláštního dodatku k Deklaraci (v tomto případě tvoří i samostatnou přílohu rozpočtu ZSČR),
 • schvalování Statutu ČTPZ, jednacího a volebního řádu a jejich změn (jednací a volební řád podléhá potvrzení výborem ZS ČR),
 • rozhoduje o krátkodobých (ročních) i dlouhodobých plánech ČTPZ;
 • projednává a rozhoduje o návrzích na rozpuštění, sloučení, splynutí nebo rozdělení ČTPZ.

 

Čl. 12

Představenstvo

Představenstvo tvoří členové ČTPZ volení valnou hromadou. První představenstvo po založení ČTPZ volí ustavující schůze a je jmenovitě uvedeno v zápisu z ustavující schůze.

Představenstvo volí na svém prvním zasedání ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu. Pro platnou volbu je potřebná nejméně dvoutřetinová účast členů představenstva.

Změny ve složení představenstva mohou navrhovat členové ČTPZ písemně a to tak, že je potřebný podpis minimálně 1/3 členů ČTPZ.

Administrativní záležitosti představenstva zabezpečuje tajemník, jmenovaný předsedou, případně koordinátor.

Představenstvo ČTPZ zejména:

 • zpracovává Strategickou výzkumnou agendu a Implementační akční plán,
 • přijímá veškerá nezbytná rozhodnutí ČTPZ jako např. oficiální stanoviska, jmenování do pracovních skupin, jmenování předsedů pracovních skupin a další,
 • přijímá strategická rozhodnutí, doporučení a kontroluje plnění stanovených cílů v rámci ČTPZ,
 • rozhoduje o střetu zájmů jednotlivých členů ČTPZ,
 • je oprávněno v případě potřeby navrhovat zřízení dalších orgánů ČTPZ, např. pracovních skupin,
 • předkládá valné hromadě program jednání, návrh výroční zprávy o činnosti a případně i další dokumenty, které schvaluje valná hromada,
 • rozhoduje o členství právnických či fyzických osob v ČTPZ.

Počet a složení představenstva:         9   z toho:

 • akademický a výzkumný sektor      4
 • uživatelé výsledků výzkumu           5

(např. zemědělská prvovýroba, zemědělská sdružení a svazy, poradenství, zpracovatelský sektor, maloobchod, spotřebitelé – členy představenstva mohou být fyzické i právnické osoby)

Funkční období představenstva je čtyřleté (v intencích Stanov ZS ČR). Opětovné zvolení je možné, funkci člena představenstva však lze zastávat nejdéle dvě funkční období po sobě jdoucí. V případě další volby je třeba souhlasu 2/3 přítomných členů ČTPZ.

Pravidla jednání představenstva:

 • představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však 2 krát ročně. Ze schůze představenstva se pořizuje zápis, který je do 15 dnů k dispozici ostatním členům ČTPZ,
 • účast člena na jednání je nezastupitelná,
 • jednání řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda,
 • při rozhodování (hlasování) je ke schválení návrhu potřebná nadpoloviční většina všech hlasů. Pro usnášeníschopnost je potřebná přítomnost minimálně 5 členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku hlasování předseda, resp. místopředseda (v případě nepřítomnosti předsedy),
 • každý člen má jeden hlas,
 • v případech nebezpečí z prodlení hrozící ekonomickou či jinou újmou může rozhodovat představenstvo také formou „per rollam“. O uplatnění tohoto způsobu rozhodování rozhodne předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Následně předseda rozešle podklady k rozhodnutí všem členům představenstva a tito jsou povinni písemnou formou se závazně vyjádřit, zda s návrhem souhlasí či nikoli, nebo se zdržují hlasování. Lhůtu pro vyjádření členů představenstva stanoví ad-hoc předseda.

 

Čl. 13

Předseda představenstva

Předseda představenstva je představitelem ČTPZ, který zejména:

 • jedná jménem ČTPZ navenek (k právnímu jednání je však zmocněn koordinátor),
 • svolává a řídí jednání představenstva,

Předsedu zastupuje místopředseda, který v době nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost.

 

Čl. 14

Poradní skupina

Poradní skupina je tvořena zástupci orgánů veřejné a státní správy na základě návrhu představenstva.

Složení poradní skupiny zabezpečuje maximální účinnost vazeb a informačních toků mezi ČTPZ a příslušnými orgány veřejné a státní správy.

Počet členů poradní skupiny je minimálně 14, její složení schvaluje představenstvo a předkládá k informaci valné hromadě.

Poradní skupina volí předsedu. Administrativní záležitosti poradní skupiny zabezpečuje tajemník nebo koordinátor.

Poradní skupina se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát ročně. O jednání se pořizuje zápis, který je k dispozici členům ČTPZ.

 

Čl. 15

Koordinátor

Funkci odpovědného koordinátora ČTPZ plní Zemědělský svaz České republiky, Hybernská 38, 110 00 Praha 1, IČO 26550521.

Koordinátor zejména:

 • na základě zmocnění právně jedná jménem ČTPZ
 • administrativně zabezpečuje svolání zasedání valné hromady,
 • koordinuje aktivity vyplývající z plnění vytyčených cílů,
 • zodpovídá za aktivity spojené s provozní činností,
 • vypracovává komunikační strategii a zodpovídá za její naplňování,
 • komunikuje s poskytovateli dotací a zajišťuje podávání žádostí o finanční podporu činnosti ČTPZ.

Činnost koordinátora je podřízena představenstvu.

 

Hlava IV

Hospodaření a majetek ČTPZ

Čl. 16

Majetek ČTPZ

ČTPZ nedisponuje žádným vlastním majetkem. Případné finanční prostředky získané z podpor a subvencí nebo příspěvků členů ČTPZ na základě dodatku Deklarace, budou vedeny na samostatném účtu koordinátora a rozhodování o jejich využití je v kompetenci představenstva ČTPZ na základě představenstvem ZS ČR schváleného finančního plánu.

Za řádné vedení účetnictví a správu takovýchto prostředků zodpovídá koordinátor.

Roční vyúčtování nakládání s prostředky se předkládá valné hromadě na vědomí a výboru ZS ČR ke schválení.

Kontrolu hospodaření ČTPZ vykonává v souladu s ustanovením čl. 11 odst. 2 Stanov ZS ČR Kontrolní komise ZS ČR.

 

Čl. 17

Závěrečná ustanovení

Tento Statut byl schválen ustavující schůzí ČTPZ dne 30. června 2016. Jejich nedílnou součástí je DEKLARACE o členství, která je přílohou tohoto Statutu.

Změnu Statutu lze provést na valné hromadě ČTPZ a to způsobem popsaným v článku 11 tohoto Statutu.

 

 

Dne 30.6.2016

 

Předseda představenstva Ing. Martin Pýcha

Místopředseda představenstva prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.