Termín konání: 9. srpna 2018, od 10:00 hod.

Místo konání: Chmelařský institut – areál na Stekníku 10, 438 01, Zálužice

 

 

Cílem semináře bylo:

 • ukázka simulátoru deště v polních podmínkách
 • představit dosavadní vědecké poznatky o vodní erozi na chmelnicích získané v rámci projektu NAZV QJ1610418
 • seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi při zakládání půdoochranných technologií
 • získat zpětnou vazbu v diskuzi od zemědělské veřejnosti

 

Dne 9.8. 2018 se uskutečnil v areálu Chmelařského institutu na Stekníku workshop na téma „Vodní eroze na chmelnicích a ukázka jejího měření polním simulátorem deště“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na technologie omezující vodní erozi na chmelnicích. Lektory byli Ing. David Kincl, Ing Jan Srbek a Věra Štěpánová z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Ing. David Kincl zahájil workshop, kdy obecně popsal problematiku vodní eroze, princip měření polním simulátorem deště a současnou legislativu vážící se k problematice vodní eroze. V úvodu byla provedena i ukázka simulace srážky a praktická ukázka software, který se využívá pro zaznamenání průběhu vodní eroze. Byl vysvětlen princip výpočtu, postupy odběru vzorků a graficky zobrazeny výsledky z terénních pokusů. Následná přednáška byla přednesena Ing. Janem Srbkem, který konkrétně představila půdoochranné technologie omezující vodní erozi na chmelnicích. Těmito technologiemi lze významně omezit ztrátu půdy až o ¾ oproti klasickému konvenčnímu obhospodařování chmelnic. Zároveň účastníkům byla vysvětlena i problematika kolejových stop na chmelnicích. Vystoupení Ing. Jana Srbka bylo dále zaměřeno na praktické zkušenosti a správnou agrotechniku zakládání půdoochranných technologií na chmelnicích. Pro kvalitně založené porosty je významné především správné načasování založení porostů, kterému však musí odpovídat i vhodně zpracovaná půda na pozemku. Pozornost je potřeba věnovat ovšem i kvalitnímu osivu, zejména ve vztahu k potencionálnímu zaplevelení pozemků. Poslední přednášky se ujala kolegyně Věra Štěpánová, která představila ekonomiku zakládání půdoochranných technologií. Vyčísleny byly jak přímé náklady na realizaci půdoochranných technologií, tak i neekonomické přínosy omezení vodní eroze. Na závěr workshopu byla provedena praktická exkurze půdoochraných technologií založených přímo na chmelnici.

 

Dotazy účastníků:

 1. Je zvažována nějaká podpora ze strany státu pro realizace půdoochranných technologií na chmelnicích?
 2. Jak řešit tlak plevelů na chmelnici se založenou půdoochranou technologií?
 3. Jaké mají chmelnice výnosy se založenými technologiemi?
 4. Jsou ještě nějaké jiné plodiny, kromě představených, které se mohou využívat pro ozelení meziřadí chmelnice?
 5. Jakým způsobem řešit postupnou přiorávku chmelnic, která se provádí v průběhu jarního období?
 6. Jak často se vyskytně srážka, která je vámi simulována?
 7. Může mít vliv ozeleněné meziřadí na škudce a choroby na chmelu?

 

Závěr: Cíle workshopu se podařilo naplnit, kdy se domníváme, že většina účastníků byla s účastí spokojena. Vzhledem k vysokým teplotám v den konání, několik účastníků využilo praktické ukázky a pod simulátorem se osvěžilo. Tento stroj určený pro měření vodní eroze, tak získal další možnost svého využití.