Termín konání: 21. června 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: Aula Střední zemědělské školy v Čáslavi

 

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s:

 1. aktuální problematikou půdní úrodnosti, hnojením plodin včetně TTP;
 2. rezistencí chorob u pšenice ozimé;
 3. novými invazními plevelnými druhy v ČR;
 4. zákazy účinných látek pestíků;
 5. novým GAEC - bilance živin.

 

Dne 21. 6. 2018 se uskutečnil v Aule Střední zemědělské školy v Čáslavi seminář „Systémy hospodaření na půdě“, který pořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v rámci České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na aktuální problémy zemědělské praxe viz Cíle semináře.

Semináře se zúčastnilo 25 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci zemědělských společností hospodařících na půdě) a 22 studentů Střední zemědělské školy v Čáslavi. Bylo předneseno 7 odborných přednášek a 1 praktická ukázka. Lektory byli: J. Lipavský, E. Kunzová, J. Chrpová, J. Mikulka, P. Nerušil, J. Ripl, J. Klír, L. Menšík, V. Lasák. Na konci semináře proběhla diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe. Dále následovala komentovaná prohlídka pokusů na PS Čáslav: dlouhodobý výživářský pokus (oves s podsevem, jetel luční, brambory, pšenice ozimá), ukázka půdní sondy a odrůdové pokusy s  pšenicí ozimou, ječmenem ozimým („linie“ a Hyvido), hrachem, řepkou ozimou, ječmenem jarním a pšenicí jarní apod. Dále několik účastníků navštívilo Národního zemědělské muzeum: Muzeum zemědělské techniky - Čáslav.

Účastnící semináře v rámci diskuse ocenili představené odrůdové polní pokusy.

 

Dotazy účastníků:

 1. Nedochází u řepky ozimé použití vyšších koncentrací povolených ochranných látek než tomu bylo před rokem 2013?
 2. Nebude se přehodnocovat zákaz použití glyfosátových herbicidů?
 3. Možnosti využití biologických preparátů v kukuřici?
 4. Jak nakládat s digestátem?

 

Program:

 1. Horníček - Možnosti studia na SZeŠ Čáslav
 2. Lipavský - Dlouhodobé polní pokusy a jejich význam pro výzkum půdní úrodnosti
 3. Kunzová - Vliv hnojení na výnosy plodin z dlouhodobých pokusů
 4. Chrpová - Rezistence k chorobám pšenice
 5. Mikulka - Nové invazní plevelné druhy v ČR
 6. Nerušil - Vliv hnojení TTP minerálními hnojivy na výnosy a kvalitu píce
 7. Ripl - Zákazy účinných látek pesticidů - střet producentů a konzumentů potravin
 8. Klír - Bilance živin – nový GAEC pro setrvalé hospodaření se živinami?
 9. Lasák, E. Kunzová, L. Menšík - Prohlídka pokusů na PS Čáslav s komentářem

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.