Termín konání: 20. 9. 2018, 9:00 hod. – 15:00 hod.

Místo konání: ZD Nové Město na Moravě

Dne 20. 9. 2018 se uskutečnil v ZD Nové Město na Moravě mezinárodní seminář s názvem „Odstav selat v době pozinkové“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na odstav selat a zajištění jejich dobrého zdavotního stavu, resp. eliminaci a prevenci průjmových onemocnění selat v této věkové kategorii. Lektory byli MVDr. Jiří Bureš, MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., MVDr. Josef Krejčí, dr. Eric Cox a dr. Jürgen Zentek.

Cílem semináře bylo:

  1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou současného užívání léčiv, zejména antimikrobik v chovech prasat, zejména po odstavu.
  2. Informovat posluchače o patofyziologických aspektech infekce coli.
  3. Představit funkce imunitního systému odstávčat a možnosti jeho stimulace.
  4. Představení různé strategie jako náhradu za zákaz užívání ZnO.
  5. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

 

Seminář zahájil dr. Jiří Bureš, ředitel Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, svojí přednášku s názvem „Zákaz ZnO u selat v období odstavu – regulatorní aspekty a možnosti náhrady v chovech prasat“. Ve své přednášce se zabýval nejen důvody zákazu plošného používání ZnO k řešení poodstavových průjmů, ale také otázkou používání antimikrobik v zemědělství, přípravou mezirezortního Národního akčního plánu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství k tlumení antimikrobní rezistence a definováním aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací směřujících k řešení této problematiky.

Prvním zahraničním lektorem byl prof. Eric Cox z Department of Virology, Parasitology and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Universiteit Gent v Belgii. Jeho prezentace „Proč a jak Escherichia coli vyvolává průjem nebo edémovou chorobu u odstavených selat“ byla zaměřena zejména na molekulárně mikrobiologické aspekty schopnosti enterotoxigenních a nebo verotoxigenních kmenů vyvolávat onemocnění. Popsal roli adhezivních molekul F4 a F18, které jsou zásadní pro schopnost bakterií adherovat k povrchu sliznice a následně se uplatnit v patologickém procesu. Na výsledcích in vitro a in vivo experimentů také ukázal na význam termostabilního a termolabilního enterotoxinu v rozvoji průjmů. Poslední část prezentace byla věnována roli indukce aktivní imunitní odpovědi v ochraně selat před těmito infekcemi.

Na předchozí téma navázal dr. Martin Faldyna z oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Ve své přednášce „Role kolostrální a laktogenní imunity v ochraně selat“ připomněl principy specifické imunity s důrazem na rozdíly mezi systémovou imunitní odpovědí a odpovědí imunitního systému slizničních povrchů. S tím úzce souvisí indukce kolostrální a laktogenní imunity.

Druhým zahraničním přednášejícím byl prof. Jürgen Zentek z Institute of Animal Nutrition, Freie Universität Berlin v Německu. Ten ve své prezentaci „Výživa a střevní mikroflóra pro zdraví a výkonnost zvířat“ sumarizoval poznatky o zastoupení zástupců bakteriální komunity v jednotlivých úsecích trávicího traktu selat a jejich rychlých změnách v prvních hodinách a dnech života. Zároveň se také věnoval významu výživy na složení střevního mikrobiomu – ať už se jedná o vliv mléčných náhražek při nadpočetných vrzích selat, vlivu množství bílkovin a tuků nebo např. rozpustnosti vlákniny. Další část prezentace byla věnována vlivu suplementace krmné dávky ZnO na zastoupení kmenů rezistentních k antimikrobikům, ale také možnostem některých alternativních přístupů – použití probiotických kultur nebo organických kyselin.

Poslední přednášku měl dr. Josef Krejčí z oddělení imunologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Ten se zaměřil na biologické náhrady nepovolených aditiv k krmivech pro selata. Věnoval se některým aspektům suplementace krmné dávky selat – od organických kyselin, přes prebiotika a probiotika nebo humáty až po využití slepičích protilátek IgY.

 

Závěr:

Semináře se zúčastnilo 67 účastníků z řad zemědělské odborné veřejnosti (zástupci chovatelů, plemenářských organizací, firem zabývajících se výživou i technologiemi v chovu skotu a dalšími příbuznými oblastmi) a studentů, resp. zástupců univerzit a výzkumných ústavů.

Zájem o seminář naplnil původní předpoklady organizátorů. O aktuálnosti zvoleného tématu svědčila i bohatá diskuze, která se rozvinula po každém příspěvku. Dotazy byly směřovány nejčastěji na správnou diagnostiku průjmových onemocnění, na praktické možnosti prevence edémové choroby prasat a na alternativní preparáty s pozitivním dopadem na zdraví střevního traktu prasat.

Ze semináře vznikl ekektronický sborník, který je odborné chovatelské veřejnosti k dispozici na adrese: https://www.vri.cz/cz/spoluprace__s_praxi/zdravi_zvirat.

Krátký článek o semináři byl zveřejněn v časopise Veterinářství 11/2018.

 

Zapsala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.