Termín konání: 27. září 2018, od 09:00 hod.

Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i.

Cílem semináře bylo:

  1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou
  2. Přiblížit vývoj klimatické změny - sucho v Evropě a v České republice
  3. Prezentace HAMR – systém pro předpověď sucha
  4. Seznámení účastníky různými hydrologickými modelmi v prostředí R
  5. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

Dne 27.9. 2018 se konal seminář HAMR – Systém pro předpověď sucha a management vodních zdrojů, který se uskutečnil pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Dál se na semináři podílela Česká zemědělská univerzita v Praze, s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., s Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR a Českým hydrometeorologickým ústavem. Seminář byl zaměřen na klimatickou změnu v Evropě a v České republice. Lektory měli seminář rozdělen na přednáškovou a praktickou část.  Přednášková část byla zaměřena na témata:

- Současné sucho v ČR v historickém kontextu,  RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.

- Sucho a podzemní vody, Ing. Radek Vlnas

- Sucho v Evropě, doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D.

- HAMR – systém pro předpověď sucha v ČR, Ing. Adam Vizina, Ph.D. 

Náplní praktické část semináře byla simulace hydrologické bilance s pomocí srážko-odtokových modelů BILAN, TUW a HBV.  Cílem praktické části semináře bylo předvést/osvojit si techniky simulace hydrologické bilance za pomoci hydrologického modelu v prostředí programovacího jazyka R.

Dotazy účastníků:

  • Jaké opatření jsou vhodné zradit do zemědělství?
  • Bude potřeba změnit skladbu plodin?
  • Je možné použit model Bilan i v denním kroku?
  • Obsahuje model TUW zásobu pro sněhovou pokrývku?

 

Závěr: Cíle semináře se podařilo splnit. Přednášková část byla zaměřena na informace o suchu. Workshop byl zaměřen  na prezentaci hydrologických modelů v prostředí R.