Termín konání: 27. září 2018, od 9:00 hod.

Místo konání: areál výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6

 

Cílem semináře bylo:

 1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou využítí zbytkové a odpadní biomasy.
 2. Seznámít účastníky s technickými možnostmi a technologickými postupy výroby kompostů.
 3. Prezentovat způsoby zpracování biologicky rozložitelných odpadů metodou vermikompostování.
 4. Prezentovat moderní technologie výroby bioplynu a aktuální stav jejich využívání v ČR
 5. Představit možnosti využití bioplynu jako pohonné hmoty pro provoz motorových vozidel včetně zemědělské techniky
 6. Prezentace výsledků výzkumu uplatňených v dané oblasti
 7. Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

 

            Akce byla zaměřena na seznámení zúčastněných zástupců zemědělské praxe, státní správy a oblasti poradenství a vzdělávání s aktuálním stavem problematiky zpracování zbatkových a aodpadních surovin na bázi biomasy. V dopolední části byli účastníci formou prezentací a navazujících diskuzí seznámeni s problematikou surovinového a energetického využití. Důraz byl kladen na prioritní oblast ochrany půdy formou zajištění dostatečného přísunu organické hmoty. V enegetické části bylya prezentována a diskutována témata zaměřená na možnosti řešení problematiky nedostatku organické hmoty v půdě a splnění závazků ČR na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů.

Součástí akce byly praktické provozní ukázky zařízení využívaných při kompostování a názorné předvedení jejich nasazení v praktickém provozu. Dalším klíčovým bodem akce byla exkurze v Bioenergetickém centru VÚZT, kde byli účastníci seznámeni s problematikou výroby a testování biopaliv včetně prohlídky vybavení biocentra s odborným výkladem. Součástí exkurze byla interaktivní výstava, kde si účastníci mohli fyzicky prohlédnout, ,,osahat" a otestovat základní suroviny a z nich vyrobená biopaliva.

 

Dotazy účastníků:

 1. Jak lze zajistit vhodné složení kmpostovací zakládky tam, kde je nadbytek trávy a nedostatek surovin s vysokým podílem uhlíku (příklad fotbalový stadion)?
 2. Jakým způsobem je zajištěn výskyt žádoucích organismů v zakládce na kompostárnách s nepropustnou zabezpečenou plochou?
 3. Jaké suroviny jsou nejvhodnější pro násadu žížal při vermikompostování?
 4. Lze vyrábět biopaliva z gastro odpadů (jako příklad uveden lógr z výroby kávy)?
 5. Jaké kapacity jsou v ČR pro budování dalších bioplynových stanic?
 6. Co je to fytomasa?
 7. Jakým způsobem se měří odolnost biopaliv?
 8. Z jakých surovin jste již zkoušeli vyrábět biopaliva?

 

Závěr: Workshop proběhl v plánovaném harmonogramu po časové i odborné stránce. Jeho cíle byly splněny. Počet účastníků byl oproti plánu podstatně vyšší. Získané informace byly přínosné pro účastníky, ale i organizátory. V rámci setkání byly předběžně domluveny možnosti budoucí spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a praxí i státní správou.

Více fotografií z Workshopu naleznete ve fotogalerii zde.