Termín konání: 31. října 2018 od 10,00 hod.

Místo konání: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, učebna M40/4.

 

Cílem workshopu bylo:

 1. Uvést účastníky do problematiky geoinformatiky a jejího využití v zemědělství.
 2. Seznámit účastníky se základy zpracování obrazových dat pro účely zemědělství.
 3. Jednoduchou formou vysvětlit účastníkům načtení a zpracování rastrových a vektorových datových formátů ve volně dostupných softwarech (SNAP 6.0 a QGIS).
 4. Názorně ukázat a procvičit s účastníky základní práci s aplikací e-agri LPIS (veřejný registr půdy) a vysvětlit možnosti stažení hranic dílčích půdních bloků včetně jejich následného využití v SW. Odkázání na Uživatelskou dokumentaci pLPIS MZe ČR včetně názorné ukázky a vysvětlení konkrétních problémů.
 5. Představení různých možností využití výstupů.
 6. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

Dne 31. 10. 2018 se v učebně M40/4 na TF ČZU uskutečnil workshop „Geoinformatika v zemědělské výrobě“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Spolupořadateli workshopu byli ČZU v Praze, Centrum precizního zemědělství a VÚZT v.v.i. Workshop byl zaměřen na zpracování rastrových dat (volně stažitelných snímků Sentinel 2) a vektorových dat (hranic dílčích půdních bloků z veřejného registru půdy LPIS) ve volně dostupných SW SNAP 6.0 a QGIS. Lektory byli doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D. a Ing. Jan Komárek, Ph.D. z České zemědělské univerzity v Praze, kteří se také starali o organizační zajištění workshopu (především individuální pomoc účastníkům během kurzu). Doc. Kumhálová seznámila účastníky s úvodem do problematiky a vedla dopolední blok, který byl zaměřen na zpracování družicových snímků a vektorových dat v SW SNAP 6.0. V poledne byl zajištěn oběd s posezením u kávy, kde mimo jiné probíhala volná, neformální diskuze týkající se využití geoinformatiky v konkrétních případech. Po obědě následoval blok zaměřený na základní práci ve veřejném registru půdy a SW QGIS. Během tohoto bloku byla uvolněnější nálada a byl zde také v mezičase vyhrazen prostor pro odbornou diskuzi.

 

Dotazy účastníků:

 1. Jak využívat volné aplikace – prohlížecí služby, aby vedly k zefektivnění práce?
 2. Která barevná syntéza či spektrální index nejlépe vystihuje aktuální stav daného porostu?
 3. Jak efektivně propojit informace a data z LPISu s družicovými snímky či jejich deriváty?
 4. Lze zobrazit více spektrálních křivek porostů najednou a jak je správně porovnat?
 5. Jak se bezbolestně vypořádat s různými souřadnicovými systémy a jejich převody?
 6. Dotazy na konkrétní pozemky a způsoby hospodaření.
 7. Jakou formou lze propojit informace z družicových snímků s informacemi ze strojů?
 8. Dotazy a volná diskuze na téma „Náplň dalšího, navazujícího workshopu“.

 

Závěr: Na základě reakcí účastníků lze konstatovat, že seminář splnil své cíle. Účastníci se s chutí pouštěli do diskuzí, jak efektivně zúročit nově nabité informace. Někteří účastníci projevili zájem o případný navazující workshop a navrhovali konkrétní témata, které by je zajímala. Někteří účastníci se domlouvali na případné přímé spolupráci s lektory při řešení konkrétních problémů v rámci managementu hospodaření.