Téma: Týden PEFC certifikace lesů

Termín pobytu:  14. - 18. 11. 2017

Počet účastníků: 2

Ing. Andrea Pondělíčková – Lesnicko dřevařská  komora ČR

Ing. Monika Neshybová - zástupce městských a obecních lesů

 

Týden PEFC se stal jedním z nejdůležitějších každoročních veřejných dialogů
o budoucí podobě certifikace lesů a udržitelném hospodaření v lesích se zohledněním nejnovějších vědeckých poznatků a prezentací jejich aplikací v lesnickém provozu. V letošním roce byl tento dialog předurčen sloganem „Making Certification SMART“, připraveny byly prezentace nových a rozvíjejících se technologií, které jsou příslibem a novým potenciálem i pro podporu certifikace lesů a rozvoje jejich národních standardů i efektivní kontrolu jejich uplatňování a naplňování v lesnickém provozu. Celotýdenního setkání se zúčastnili zástupci více než 40 zemí – členů certifikačního systému PEFC a 15 partnerských mezinárodních organizací a NGO. První dva dny (13. - 14. 11.) byly určeny pro vedení národních sekretariátů PEFC, další 3 dny (15. – 17. 11.), kterých jsme se účastnily v rámci ZSC, byly koncipovány jako kombinace konferenčního programu formou prezentací a jednodenní venkovní exkurze, která byla příležitostí pro praktické poznatky, výměnu názorů, názorné ukázky v terénu i potřebnou diskusi na toto téma.

Certifikace PEFC je v ČR dominantní, tímto systémem je certifikováno celkem 70% státních, obecních i soukromých lesů. Konference umožnila nejen aktuální vhled do vývoje celého systému, ale i aktivní výměnu názorů na revizi a tvorbu národních standardů a zjištění praktických zkušeností s aplikací certifikace na lesních majetcích a při hospodaření v lesích.

 

Podněty pro lesnický výzkum a potenciální uplatnění v praxi:

Certifikace lesů a zvolení vhodného systému pro posuzování trvale udržitelného hospodaření v lesích je obzvláště v České republice nyní velmi skloňovaným a mediálně prezentovaným tématem. A to nejen pro lesy ve vlastnictví státu, ale i pro městské a obecní majetky. Diskuse je směřována na rozsah požadavků spojených s hospodařením na lesních majetcích, na způsoby jejich kontrol, omezení a s tím související případné ekonomické dopady. Nové vědecké poznatky, které se zapracovávají do národních standardů, jsou velmi důležitým argumentem zejména proti neúměrnému tlaku extrémních ekologických organizací. Ty nejen v České republice zneužívají certifikaci trvale udržitelného hospodaření k prosazení svých požadavků, které se jim nepodařilo uplatnit v rámci národní legislativy. Společný postoj a vzájemná informovanost o jejich praktikách a jejich důsledcích byla taktéž součástí neformálních debat a diskuzí.

Zejména zvýšené ekonomické dopady jsou problémem, který se často diskutuje ve vztahu k dalšímu rozšíření certifikace. Moderní vědecké poznatky, širší a efektivní využití informačních technologií byly prezentovány jako cesta ke snížení nákladů na zavádění schválených standardů i pro následné kontroly. Z prezentací řečníků, kteří vystupovali v oddělených sekcích (1.sekce: Chytré řešení pro posílení důvěry a sledovatelnosti v rámci hodnotových řetězců. 2. sekce: Chytré řešení pro zapojení a podporu společnost pro přístup trvalé udržitelnosti, 3. sekce: Chytré řešení pro efektivní a přístupnou aktivaci certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích) jednoznačně vyplynul trend nutného zavádění inovativních technologií, širšího využití dostupných databází z dálkového průzkumu země, leteckého snímkování i pozemního šetření prostřednictvím národní inventarizace lesů.

Zastoupeni byli řečníci jak z akademické a výzkumné sféry, tak i reprezentanti velkých lesnicko-dřevařských společností, kteří již inovativní technologie modelově zavádí. Tento přístup byl velmi podnětný a dával prostor i k zajímavým diskuzím k výhodám a úskalím aplikace těchto programů a metod v praxi. Je samozřejmě zřejmé, že jejich uplatnění závisí na možnostech vstupních investic, které je firma připravena do těchto implementací vložit. Pro potřeby a zvýšení efektivity hospodaření v soukromých a obecních lesích z pohledu zavádění certifikace se jeví jako velmi zajímavý výzkum v oblasti využití dronů, nejen pro jednorázový monitoring pro přírodních kalamitách, ale i pro průběžné sledování zdravotního stavu porostů a případný dopad dlouhodobých klimatických změn, jejichž důsledkům čelí i lesní hospodářství. Sledování stavu lesů pomocí dronů s následným vyhodnocením a rychlou lokalizací problémových oblastí je ukázkovou aplikací nové technologie s rozsáhlým uplatněním v praxi.

Pro potřeby interních auditů v rámci certifikace se také nabízí řada efektivních nástrojů, které podstatně zlevní náklady na povinné i namátkové kontroly. Prezentace a kontakty na vývojová pracoviště byla předána kolegům, zajišťujícím interní audity PEFC ČR v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a hlavní poznatky budou využity při nejbližším školení auditorů systému PEFC.