Termín konání: 23. května 2019

Místo konání: areál výzkumných ústavů Drnovská 507, Praha 6

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky s technickými možnostmi a technologickými postupy výroby kompostů.
 • Prezentovat způsoby kompostování zbytkových surovin a biologicky rozložitelných odpadů.
 • Seznámit účastníky s aktuální problematikou využití zbytkové a odpadní biomasy k energetickým účelům.
 • Seznámit účastníky s moderními technologiemi výroby bioplynu a aktuálním stavem jejich využívání v ČR a ve světě.
 • Představit metody zpracování a klasifikace surovin ze zemědělství vhodných pro energetické využití.
 • Prezentace výsledků výzkumu uplatněných v dané oblasti.
 • Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

 

Akce byla zaměřena na seznámení účastníků s momentálním stavem problematiky zpracování zbytkových a odpadních surovin v ČR. V dopolední části byli účastníci formou prezentací a navazujících diskuzí seznámeni s problematikou využití surovin pro účely produkce kompostu a pro energetické využití. Byla prezentována a diskutována témata zaměřená na možnosti řešení problematiky nedostatku organické hmoty v půdě a splnění závazků ČR na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů.

Druhá část programu workshopu spočívala v prezentaci praktických ukázek technologických zařízení využívaných při kompostování a názorné předvedení jejich nasazení v praktickém provozu. Závěrečným bodem akce byla exkurze v Bioenergetickém centru VÚZT, v. v. i.. Účastníci byli seznámeni s problematikou testování a produkce biopaliv. Součástí exkurze byly prohlídky vybavení bioenergetického centra s odborným výkladem a výstava tuhých biopaliv a surovin, ze kterých se vyrábějí. Účastníci si mohli na místě suroviny a z nich vyrobená biopaliva prozkoumat a otestovat.

 

Dotazy účastníků:

 • Jaký je rozdíl mezi kompostem a digestátem?
 • Co obnáší povinnost mít kompostárnu na ,,zabezpečené ploše“?
 • Jakým způsobem je řešeno vlhčení kompostů a proč je tak důležité?
 • Jaké jsou optimální otáčky bubnu překopávače?
 • Jaký je rozdíl mezi řepkou a hořčicí z hlediska energetického využití?
 • Jakým konstrukčním řešením je zajištěn způsob výroby pelet?
 • Jaké veličiny jsou sledovány při testování biopaliv?

 

Závěr: Po organizační i časové stránce proběhl workshop podle plánovaného programu. Cíle akce byly splněny. Předané informace byly pro účastníky přínosné. Pro přednášející byla hodnotným přínosem zpětná vazba. Organizátoři i účastníci hodnotili workshop pozitivně. Kladné ohlasy byly zejména na praktické ukázky.

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.