Termín konání: 14. června 2019

Místo konání: Klášterec nad  Ohří  - zámek, praktická ukázka  LHC Klášterec rašeliniště, okolí Hory Sv. Šebestiána

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky se současným stavem vývoje půdního sucha v lesních porostech Lesního hospodářského celku Klášterec.
 • Ukázat výsledky výzkumu sledující stav vody v různých částech lesních porostů a způsob ovlivňování zadržování vody v lesním prostředí.
 • Seznámení účastníků s vlivem změny klimatu ve smyslu zvyšujících se průměrných teplot na růstové podmínky lesních porostů.
 • Seznámit účastníky s ovlivňováním půdní vlhkosti ve vztahu k pěstování listnatých a jehličnatých dřevin.
 • Shrnutí závěrů zkušeností z ČR a ze světa v boji proti suchu.
 • Byly předloženy praktické postupy jednoho ze způsobů zadržování vody v krajině v lesním prostředí, a to způsobem revitalizace rašelinišť.
 • Prezentace výsledků výzkumu uplatněných v dané oblasti.
 • Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

 

Akce byla zaměřena na seznámení zúčastněných zástupců vlastníků lesa,  státní  správy lesa,   odborů  ochrany přírody, vědeckých pracovníků, lesnického personálu se  současným  stavem  vývoje  udržitelnosti pěstování  lesníchporostů  v nových podmínkách vyvolaných klimatickou  změnou. Přednášky ukázaly  na  současný  stav  půdní  vlhkosti  a cesty  vedoucí  k ovlivňování  stávajícího stavu. Přednášky přinesly  pro  účastníky  řadu  nových poznaků  dříve  jen  velmi málo prezentovaných .  Poznatků, které jsou aplikovatelné  do  běžné lesnické praxe.

Venkovní  ukázka  probíhala na  dvou  místech  revitalizovaných rašelinišť  v lesních porostech. Stáří  ukázek  bylo  zvoleno  z tříletým odstupem. Při prezentaci  ukázek  došlo  k významné  výměně  názorů,  ve  kterých  se  střetávaly  pohledy  ochrany  přírody  a  lesnické praxe.  Výsledkem  diskuse  bylo  jednoznačné stanovisko  potřeby  prohloubit  poznávání revitalizací  a  dalších  způsobů  ovlivňování  půdní  vlhkosti  s ohledem na  okolní lesní porosty.  

 

Dotazy účastníků:

 • Jak se liší jednotlivé dřeviny v plnění vodoochranné funkce lesa. Jaky les je považován za listnatý jaký za jehličnatý s ohledem na zastoupení jehličnatých a listnatých dřevin.
 • Jak se ovlivňují jednolivé dřeviny ve směsích jehličnatých a lestnatých dřevin ve vztahu k čerpání  podzemních vod. Jaké směsy lze pokládat za optimální.
 • Jaké optimální způsoby obnovy lze využít s ohledem na udržení  půdní vlhkosti. Holiny případně 
 • Zda nastává posun lesních vegetačních pásem při zvyšování průměrných ročních
 • Využití melioračních příkopů pro zavlažování při přívalových srážkách. Rozlití  srážek na  co největší plochu.
 • Jaké jsou  současné  technologické  způsoby revitalizací  rašelinišť.
 • Jak ovlivňuje růst rašelinných  smrčin  na  nově  revitalizovaných  rašeliništích zadržení  odtokové  vody  v přehrazených  melioračních příkopech.
 • Kam a jak proudí zadržená voda v lagunách přehrazencýh melioračních příkopů.
 • Jak ovlivňuje zvýšená hladina rašelinných vod zdroje pitné vody apod.

 

Závěr: Workshop proběhl v plánovaném harmonogramu po časové i odborné stránce. Jeho cíle byly splněny. Získané informace byly přínosné pro účastníky, ale i organizátory. V rámci setkání byly předběžně domluveny možnosti budoucí spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a zástupci praxe.

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.