V pátek 25. 5. 2018 se konal v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby seminář s názvem „Ekonomické dopady optimalizace výživy u skotu“. Pro účastníky bylo nachystáno 5 odborných prezentací zaměřených na výživu skotu a ekonomické souvislosti managementu chovu skotu. Seminář navštívilo celkem 58 účastníků z řad chovatelů skotu, vědeckých pracovníků, zástupců svazů a státní správy a přítomni byli i novináři. Zahájení semináře a první přednášky se ujal Ing. Syrůček, který přítomné informoval na příkladech o přednostech kalkulace příjmů nad náklady na krmiva. Ing. Kostkan se věnoval ve své přednášce výpočtům příjmů nad náklady na krmiva a doporučoval chovatelům optimální hodnoty, které dokládal na příkladech. Doc. Vacek přítomné seznámil s vlivem prostředí stáje na příjem krmiva u dojnic, čímž poukázal na důležitý nástroj ke zlepšení ekonomiky chovu. Po přestávce Ing. Čítková přednesla svojí prezentaci na ekonomiku výroby mléka, v rámci které ukázala na příkladech praktické využití aplikace Ekomodel. Poslední prezentaci přednesl Ing. Kvapilík a seznámil posluchače s vývojem na agrárním trhu s mlékem a mléčnými výrobky v ČR a v EU. Po každé přednášce následovala diskuze, která byla nejrozsáhlejší u přednášky Ing. Kostkana a řešili se zejména možnosti zvyšování ukazatele příjmů nad náklady na krmiva a jeho správná a pravidelná kalkulace v zemědělském podniku.