Termín konání: 1. listopadu 2019, od 10:00 hod.

Místo konání: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Zbraslav

Cílem semináře bylo:

 • Problematika protierozních opatření a možná řešení
 • Seznámit účastníky s aktuální problematikou mobilních technických prvků a dalších protierozních opatření
 • Metodika realizace protierozních opatření a technické podmínky
 • Příklady nevhodné instalace
 • Problematika půdoochranných technologií
 • Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

Dne 1.11. 2019 se uskutečnil na Výzkumném ústavu meliorací a ochrany půdy seminář „Mobilní technické prvky a další protierozní opatření pro omezení vodní eroze“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na realizace mobilních protierozních prvků a dalších protierozních opatření pro omezení vodní eroze. Lektory byli Ing. David Kincl, Ing. Jan Srbek, Ing Petr Čáp, Ing. David Kabelka. Pořadatel Ing. David Kincl a Ing. Jan Vopravil, Ph.D. seznámili přítomné se současnou situací v protierozní ochraně a možnými způsoby řešení. Další přednáška Ing. Kincl se pak věnovala Mobilním protierozním prvkům a jejich využití, podmínkám instalace, nákladům na jejich realizaci a zahraničními poznatky. Třetí přednášku pak obsáhl Ing. Jan Srbek s problematikou půdoochranných technologií ve vztahu k řešení povrchového odtoku prostřednictvím mobilních protierozních prvků. Zmiňována byla především zlepšená bilance vláhy na pozemku. Čtvrtá přednáška Ing. Petra Čápa se věnovala problematice brambor jako jedné z nejvíce erozně náchylných plodin a možnostem řešení protierozní ochrany. Poukázáno bylo na zkušenosti ze zahraničí, kdy někeří autoři prostřednictvím mobilních prvků silt-fence řeší posklizňovou erozi. Poslední přednášející Ing. David Kabelka pak představil problematiku eroze na chmelnicích a možnostech využití podsevových plodin. Zároveň byla zmiňvána i problematika uplatnění technických prvků u trvalých kultur.

 

Dotazy účastníků:

 • Použití mobilních prvků v rámci drah soustředěného odtoku?
 • Půdoochranná technologie strip-till a způsoby přípravy?
 • Možná podpora pro realizaci mobilních protierozních prvků?
 • Vliv organické hmoty na míru eroze?
 • Jaké jsou technické prostředky v ČR pro instalaci mobilních protierozních prvků?
 • Jaké jsou další doporučené možnosti ochrany trvalých kultur?

 

Závěr: Seminář proběhl úspěšně a předpokládáme, že i posluchači byli spokojeni. Mobilní protierozní prvky učastníky zaujaly a někteří zmíňili i další možné způsoby jejich použití v rámci ochrany před erozí a využití v provozu.