Termín konání: 21. listopadu 2019

Místo konání: Velká Chyška

 

Cílem Farmářského dne bylo:

  • Informovat o společné zemědělské politice po roce 2020.
  • Prezentovat podmínky dosažení zisku v produkci hovězího masa.
  • Seznámit účastníky s novými technologickými postupy při výrobě konzerčvované píce.
  • Seznámit přítomné s novými poznatky a zkušenostmi s ustájením a odchovem telat.

 

V úvodním referátu seznámil Ing. J. Urlich s pravidlyspolečné zemědělské politiky po roce 2020. Referující m.j. uvedl problematiku zastropování přímých plateb, povinnost zavést definici tzv. „skutečného“ (dříve aktivního) zemědělce, množství finančních prostředků na přímé platby a na PRV, navrhovaná ekoschémata a další.

Ekonomické souvislosti výkrmu býků v ČR přednesl Ing. J. Syrůček, Ph.D. Uvedl základní podmínky pro úspěšnou ekonomiku výkrmu býků, jejímž předpokaldem jsou především optimální výživa, svědomitá práce ošetřovatelů, racionální vynakládání nákladových položek a odpovídající organizace práce. Za předpoklad kladné rentability chovu krav bez tržní produkc emléka považuje především dosažení dobrých reprodukčních ukazatelů.

Myšlenka zajištění optimální výživy se prolínala i s přednáškou Ing. V. Jambora, CSc., který uvedl nové technologické postupy při výrobě konzervované píce, zejména kukuřičné siláže. Zdůraznil důležitostr výběru kukuřičných hybridů a jejich hodnocení z hlediska stravitelnosti organické hmoty  a nově i vlákniny. Uvedl praktické zkušenosti s uplatněním GPS a dronů, hodnocení krmiv systémem NIRS apod.

Osou druhé části přednášek byl odchov a ustájení telat. Nutnost věnovat maximální pozornost zdravotnímu stavu telat po narození a v období jejich odchovu zdůraznil doc. P. Novák, DrSc. Za předpokladu úspěšného odchovu považuje především vytvoření komfortního chovného prostředí pro ustájení telat. Jedná se především o suché lože,  včasné napojení kvalitním mlezivem a odpovídající úroveň výživy, péče o tele po narození a vysokou úroveň péče o březí krávy.

Individuální a skupinové ustájení hodnotila Ing. G. Malá, Ph.D. z pohledu jejich výhod a nevýhod. Uvedla i výsledky pokusu dopadu jednotlivých způsobů ustájení na zdravotní stav, četnost výskytu nemocných telat a průměrný denní přírůstek hmotnosti. Na jejich základě doporučila vhodnost jednotlivých typů ustájení pro telata rozdílně veklá a věkově vyrřovnaná či nevyrovnaná.

Završením této části byla přednáška doc. Ing. O. Doležala, DrSc., ve které shrnul zkušenosti s odchovem telatv chovatelsky vyspělých státech, a to hlavně formou otázek a odpovědí, což v podstatě otevřelo diskusi k uvedným tématům.

 

Závěr:

Farmářský den proběhl v plánovaném rozsahu za aktivní účasti nejen přednášejících, ale i diskutujících účastníků. Jako přínosné byla hodnocena jak přenáška týkající se Společné zemědělské politiky, tak jednotlivé odborné přednášky. Témata přednášek byla hodnocena jako aktuální a vzhledem k praktickým výsledkům jako přínosná. Během jednání byly přednášejícími navázána kontakty se zemědělskými podniky pro zlepšení jejich problémů.

 

Fotografie z Farmářského dne naleznete zde.